Materiały dla inwestorów

Wyniki finansowe 2024 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku. Prezentacja Inwestorska.

Wyniki finansowe 2023 r.

Wyniki finansowe za 2023 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za 9 miesięcy 2023 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku. Prezentacja Inwestorska.

Wyniki finansowe 2022 r.

Wyniki finansowe za 2022 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku. Prezentacja Inwestorska.

Wyniki finansowe 2021 r.

Wyniki finansowe za 2021 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. Prezentacja Inwestorska.

Wyniki finansowe 2020 r.

Wyniki finansowe za 2020 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartały 2020 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku. Prezentacja Inwestorska.
Wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku. Prezentacja Inwestorska.

Wyniki finansowe 2019 r.

Wyniki finansowe za 2019 rok oraz strategia na lata 2020 – 2022. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartały 2019 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku. Prezentacja Inwestorska.

Wyniki finansowe 2018 r.

Wyniki finansowe za 2018 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartały 2018 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.

Wyniki finansowe 2017 r.

Wyniki finansowe za 2017 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.

Wyniki finansowe 2016 r.

Wyniki finansowe za 2016 rok oraz strategia na lata 2017 – 2019. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za III kwartały 2016 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.


Wyniki finansowe 2015 r.

Wyniki finansowe za 2015 rok - Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens
Wyniki finansowe za 3 kwartały 2015 r.
Wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.
Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS.


Wyniki finansowe 2014 r.

Wyniki finansowe za 2014 rok - Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens
Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za III kwartał 2014 roku
Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens
Wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku. Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens


Wyniki finansowe 2013 r.

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016. Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens
Wyniki finansowe za III kw. 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za I kw. 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za I półrocze 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS


Wyniki finansowe 2012 r.

Wyniki finansowe za I kw. 2012 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za I półrocze 2012 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za III kw. 2012 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za 2012 rok. Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens


Wyniki finansowe 2011 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2011 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za III kw. 2011 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS


Wyniki finansowe 2010 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2010 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe po III kw. 2010 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za 2010 r. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS


Wyniki finansowe 2009 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. - Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens
Wyniki finansowe po III kw. 2009 Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENS
Wyniki finansowe za 2009 r. Prezentacja Grupy Kapitałowej APLISENSPodstawowe informacje o ofercie.

Emitent      APLISENS S.A.

Oferujący      Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.


Oferta publiczna

Przedmiotem oferty publicznej akcji APLISENS S.A. jest:

  - 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych przez Emitenta
    w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii B).

Akcje Serii B są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.


Cena Emisyjna

Cena Emisyjna jest jednakowa dla wszystkich transz Oferty Publicznej i została ustalona na poziomie 6 zł za walor.


Struktura oferty publicznej

Przed rozpoczęciem zapisów Oferujący wraz ze Współzarządzającym dla Akcji Oferowanych przeprowadził tzw. book building - proces tworzenia "księgi popytu" na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu:

  - zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w
    Publicznej Ofercie,
  - określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Dużych
    Inwestorów.

Oferowane akcje zostały podzielone na:

  - Transzę Detaliczną - obejmującą do 800.000 Akcji serii B,
  - Transzę Dużych Inwestorów - obejmującą do 1.700.000 Akcji serii B.

Ze względu na cenę akcji ustaloną w procesie tworzenia księgi popytu Wprowadzający zrezygnowali z przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych Serii A (1.000.000 akcji).


Harmonogram oferty publicznej

  - 27-29 kwietnia 2009 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy
    Dużych Inwestorów
  - 30 kwietnia 2009 r. ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
  - 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
  - 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu
    GPW
  - 7 maja 2009 r. zamknięcie Publicznej Oferty


Miejsce zapisów:

Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta następujących domów maklerskich:
  - Millennium Dom Maklerski S.A.
  - Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
  - Dom Maklerski BZ WBK S.A.
  - Dom Maklerski BO¦ S.A.
  - Dom Maklerski PKO BP
Natomiast zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą mogły być składane u Oferującego Dom Maklerski Navigator S.A. lub w Punktach Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A.

Przydział Akcji

W Transzy Detalicznej przydział Akcji serii B zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii B w pierwszej kolejności przydzielone zostaną inwestorom, którzy złożą zapisy w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie w związku z ich udziałem w procesie budowy "Księgi Popytu".

Rynek notowań

Rynkiem notowań dla akcji spółki będzie rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zamiarem spółki jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji objętych Prospektem. Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na GPW, planowane jest wprowadzenie do notowań Praw Do Akcji serii B.


POBIERZ PROSPEKT
Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.
Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.
Pobierz Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.

Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej i liczbie oferowanych akcji spółki APLISENS S.A.
Komunikat aktualizujący nr 2 - Formularz zapisu