Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 07.05.2020) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski – Prezes Zarządu
2 376 613
18,87%
Janusz Szewczyk
1 640 000
13,02%
Mirosław Dawidonis
1 480 000
11,75%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
9,04%
Dorota Zubkow *
1 100 000
8,74%
Andrzej Kobiałka * - Członek RN
1 090 139
8,66%
Akcje Własne
687 169
5,46%
Pozostali akcjonariusze
3 080 522
24,46%
Razem
12 592 700
100,00%

* wraz z osobami, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z osobą zarządzającą lub nadzorującą

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 592 700 akcji, w tym:
- 8.899.302 Akcji serii A
- 2.500.000 Akcji serii B
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220 714 Akcji serii F
- 232 795 Akcji serii G
- 223 874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.