Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 19.09.2023) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski – Prezes Zarządu
2 625 042
23,98%
Janusz Szewczyk *
1 571 361
14,35%
Mirosław Dawidonis
1 465 500
13,39%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
10,40%
Dorota Zubkow *
1 100 000
10,05%
Andrzej Kobiałka *
1 090 139
9,96%
Akcje Własne
105 408
0,96%
Pozostali akcjonariusze
1 852 830
16,92%
Razem
10 948 537
100,00%

* wraz z osobami, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z osobą zarządzającą lub nadzorującą

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 948 537 akcji, w tym:
- 7.255.139 Akcji serii A
- 2.500.000 Akcji serii B
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220.714 Akcji serii F
- 232.795 Akcji serii G
- 223.874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.