Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 15.04.2024 tj. po zmianie w stanie posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2024) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski – Prezes Zarządu
2 816 026
25,29%
Janusz Szewczyk *
1 472 361
13,22%
Mirosław Dawidonis
1 465 500
13,16%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
10,22%
Dorota Zubkow *
1 091 000
9,80%
Andrzej Kobiałka *
1 090 139
9,79%
Pozostali akcjonariusze
2 061 830
18,52%
Razem
11 135 113
100,00%

* wraz z osobami, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z osobą zarządzającą lub nadzorującą

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11 135 113 akcji, w tym:
- 7.255.139 Akcji serii A
- 2.500.000 Akcji serii B
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220.714 Akcji serii F
- 232.795 Akcji serii G
- 223.874 Akcji serii H
- 186 576 Akcji serii I

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.