Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 24.01.2024) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski – Prezes Zarządu
2 625 042
23,98%
Janusz Szewczyk *
1 571 361
14,35%
Mirosław Dawidonis
1 465 500
13,39%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
10,40%
Dorota Zubkow *
1 099 583
10,04%
Andrzej Kobiałka *
1 090 139
9,96%
Pozostali akcjonariusze
1 958 655
17,89%
Razem
10 948 537
100,00%

* wraz z osobami, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z osobą zarządzającą lub nadzorującą

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 948 537 akcji, w tym:
- 7.255.139 Akcji serii A
- 2.500.000 Akcji serii B
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220.714 Akcji serii F
- 232.795 Akcji serii G
- 223.874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 17 października 2023 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 3-12 stycznia 2024 r. osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego APLISENS S.A. podpisały umowy objęcia łącznie 186 576 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Akcje serii I zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady zostały wniesione w całości. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS.