Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 22.07.2022) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski – Prezes Zarządu
2 547 627
22,15%
Janusz Szewczyk *
1 571 361
13,66%
Mirosław Dawidonis
1 480 000
12,87%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
9,90%
Dorota Zubkow *
1 100 000
9,57%
Andrzej Kobiałka * - Członek RN
1 090 139
9,48%
Akcje Własne
828 417
7,20%
Pozostali akcjonariusze
1 743 738
15,16%
Razem
11 499 539
100,00%

* wraz z osobami, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z osobą zarządzającą lub nadzorującą

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11 499 539 akcji, w tym:
- 7.806.141 Akcji serii A
- 2.500.000 Akcji serii B
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220.714 Akcji serii F
- 232.795 Akcji serii G
- 223.874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.