Polityka dywidendy

W dniu 4 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20a w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 i terminów dywidendy.
Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 13.304.231,18 zł zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 8.896.786,18 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 4.407.445,00zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,35 zł na jedną akcję.

Dywidendą objętych jest 12.592.700 akcji Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 5 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r.

Polityka dywidendy w następnych latach uzależniona będzie od przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej planów rozwojowych. Zarząd Emitenta będzie podejmował decyzję o wypłacie dywidendy mając na uwadze zarówno zapewnienie kapitału niezbędnego do rozwoju Spółki poprzez przejęcia, jak i zapewnienie wysokiej rentowności prowadzonych projektów. Nadwyżki finansowe będą w pierwszej kolejności przeznaczane na reinwestycje w środki trwałe lub w potencjalne przejęcia innych podmiotów znajdujących się w obrębie zainteresowania Spółki. Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.Źródło: Emitent