Polityka dywidendy

W dniu 21 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 i terminów dywidendy.

ZWZ postanowiło zysk netto Spółki za 2021 rok w kwocie 15 912 722,34 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 9 012 998,94 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 6 899 723,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,60 zł na jedną akcję.

Dywidendą objętych jest 11 499 539 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 7 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 27 lipca 2022 r.

Polityka dywidendy w następnych latach uzależniona będzie od przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej planów rozwojowych. Zarząd Emitenta będzie podejmował decyzję o wypłacie dywidendy mając na uwadze zarówno zapewnienie kapitału niezbędnego do rozwoju Spółki poprzez przejęcia, jak i zapewnienie wysokiej rentowności prowadzonych projektów. Nadwyżki finansowe będą w pierwszej kolejności przeznaczane na reinwestycje w środki trwałe lub w potencjalne przejęcia innych podmiotów znajdujących się w obrębie zainteresowania Spółki. Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.Źródło: Emitent