Polityka dywidendy

W dniu 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 14a w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 i terminów dywidendy.
Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 13.731.867,30 zł zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 8.390.739,45 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 5.341.127,85 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,45 zł na jedną akcję.

Dywidendą objętych jest 11.869.173 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 29 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2021 r.

Polityka dywidendy w następnych latach uzależniona będzie od przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej planów rozwojowych. Zarząd Emitenta będzie podejmował decyzję o wypłacie dywidendy mając na uwadze zarówno zapewnienie kapitału niezbędnego do rozwoju Spółki poprzez przejęcia, jak i zapewnienie wysokiej rentowności prowadzonych projektów. Nadwyżki finansowe będą w pierwszej kolejności przeznaczane na reinwestycje w środki trwałe lub w potencjalne przejęcia innych podmiotów znajdujących się w obrębie zainteresowania Spółki. Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.Źródło: Emitent