Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2013 roku

1. APLISENS S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7, zwany dalej Sprzedawcą, zapewnia dobrą jakość urządzeń nabytych bezpośrednio od Sprzedawcy zgodnie z ofertą katalogową przez Kupującego nie będącego konsumentem, pod warunkiem wykorzystywania ich przez Kupującego zgodnie z określonym w instrukcji obsługi przeznaczeniem. Sprzedawca zapewnia, iż urządzenia są zgodne z przepisami prawa, spełniają aktualnie obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa.

2. Przedmiotem gwarancji jest urządzenie ze wszystkimi podzespołami stanowiącymi jego części składowe, zainstalowanymi przez Sprzedawcę i wymienionymi w dokumentacji.

3. Sprzedawca udziela na urządzenia gwarancji jakości zgodnie z Dokumentem gwarancyjnym dołączonym do urządzenia. Okres, w którym obowiązuje gwarancja jest podany w Dokumencie gwarancyjnym. Okres ten jest liczony od daty sprzedaży urządzenia przez Sprzedawcę.

4. Ewentualne wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie.

5. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy urządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący.

7. Gwarancją nie są objęte urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających Sprzedawcę a w szczególności:
a) urządzenia z uszkodzeniami powstałymi podczas niestarannego transportu i załadunku oraz wyładunku, montażu lub uruchamiania,
b) uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
c) urządzenia uszkodzone na skutek pożaru, powodzi., uderzenia pioruna, czy tez innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
d) urządzenia, w których osoby inne niż Sprzedawca dokonały przeróbek, zmian lub napraw.

8. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez Sprzedawcę w dokumentacji.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy (usługi gwarancyjne), jeżeli wymagane naprawy nie mogę być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw czy tez negatywnych skutków zaistnienia siły wyższej.

10. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
a) Dokumentu gwarancyjnego,
b) wadliwego urządzenia.

11. Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba APLISENS S.A. w Warszawie, lub oddział APLISENS S.A. w Ostrowie Wielkopolskim lub odział w Krakowie zgodnie ze wskazaniami Sprzedawcy.

12. Kupujący ma obowiązek dokonać wysyłki wadliwego urządzenia za pośrednictwem firm przewozowych wskazanych przez Sprzedawcę wraz z przyjęciem zgłoszenia wady. Koszt wysyłki urządzeń objętych gwarancją z miejsca znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca. W przypadku sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wysyłka odbywa się na koszt Kupującego.

13. Kupujący dostarczając urządzenie łącznie z Dokumentem gwarancyjnym do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.

14. Dostarczone do siedziby Sprzedawcy urządzenie musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Sprzedawcę w celu oczyszczenia urządzenia nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i będą realizowane za opłatą obciążająca Kupującego. Sprzedawca może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności.

15. Wady zgłoszona w okresie gwarancji, o którym mowa w karcie gwarancyjnej, będzie usunięta przez Sprzedawcę w terminie 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia urządzenia do Sprzedawcy. Termin realizacji naprawy gwarancyjnej może być inny (skrócony lub wydłużony) niż podany wyżej. Wymaga to jednak obustronnych ustaleń pomiędzy Kupującym a serwisem Sprzedawcy.

16. Jeżeli tylko część urządzenia jest wadliwa i daje się odłączyć od części urządzenia działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części urządzenia.

17. Kupującemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe przez Sprzedawcę jeżeli w okresie w którym obowiązuje gwarancja Sprzedawca dokona dwóch napraw gwarancyjnych, a urządzenie będzie wykazywało wady które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem. Sprzedawca stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

18. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak urządzenia w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa, Sprzedawca wymienia urządzenie na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Sprzedawcy.

19. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Sprzedawcy. Sprzedawca nie będzie odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w urządzeniu, oraz nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami urządzenia, inne niż rzeczywiście poniesione.

20. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia.

21. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się urządzeniami.

22. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie znajdują przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.


Ogólne warunki gwarancji - obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2013 roku - wersja do druku -  pobierz  ARCHIWUM OWG

Ogólne warunki gwarancji - obowiązujące od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 31 lipca 2013 -  pobierz  

Ogólne warunki gwarancji - obowiązujące do dnia 29 lutego 2012 roku -  pobierz