Ład korporacyjny

Regulamin Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2012
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2012 rok
Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. 2012 rok
Sprawozdanie RN dla ZWZ ocena sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku
Sprawozdanie RN z oceny sytuacji APLISENS SA w 2010 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS SA w 2010 roku
Uchwala RN Ocena sytuacji APLISENS SA w roku obrotowym 2009
Uchwala RN Samoocena Rady Nadzorczej APLISENS SA za 2009 r.
Uchwala Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS SA za 2009r.