Ład korporacyjny

Informacja o obowiązującej w spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 20 pkt. 3 Statutu Spółki APLISENS SA, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza nie ustaliła reguł dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy.

Mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 stycznia 2009 roku podmiotem badającym sprawozdania Spółki i Grupy APLISENS w latach 2008-2010 została spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Mocą uchwały Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 listopada 2010 roku PKF Audyt Sp. z o.o. została wybrana jako podmiot badający sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane APLISENS S.A. za lata 2011, 2012 i 2013 oraz dokonujący przeglądu śródrocznych sprawozdań Spółki i Grupy APLISENS za okresy 1 stycznia - 30 czerwca 2011 , 1 stycznia - 30 czerwca 2012 oraz 1 stycznia - 30 czerwca 2013.

W dniu 14 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §20 pkt. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:
- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2014 r.
Wybranym podmiotem jest spółka PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 34774 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 (PKF Consult).

W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §20 pkt. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:
- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2015,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2015 r.
Wybranym podmiotem jest spółka PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 34774 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 (PKF Consult).

W dniu 6 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §20 pkt. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2016,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016 r.

Wybranym podmiotem jest spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 579479 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477.