Ład korporacyjny

Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W organach Spółki oraz wśród kluczowych jej menadżerów zachowana jest różnorodność wynikająca z ogólnej zasady niedyskryminacji stosowanej przez Spółkę. Ograniczeniem dla większego udziału kobiet wśród kluczowych menedżerów spółki jest relatywnie niski procent kobiet z wyższym wykształceniem technicznym.
Spółka realizuje politykę powoływania do władz i kluczowych menedżerów osób kompetentnych, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Inne czynniki, w tym płeć osoby, nie stanowią w ocenie Spółki wyznacznika w powyższym zakresie.