Władze - Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Aplisens S.A. jest pięcioosobowa. Obecna Rada Nadzorcza jest radą szóstej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych niż wyżej wskazane przepisów prawa. Rada podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Aplisens S.A. wchodzą następujące osoby:

    Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
    Dorota Supeł - członek Rady Nadzorczej
    Jarosław Karczmarczyk - członek Rady Nadzorczej
    Joanna Zubkow - członek Rady Nadzorczej

Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Kozak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APLISENS S.A. od 2010 roku. Ponadto jest Prezesem Zarządu PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. i pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Z wykształcenia jest chemikiem – ukończył Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka. Od 1996 roku związany z rynkiem kapitałowym. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W latach 1996- 2001 w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz i Emisji. W latach 2002-2005 Dyrektor Biura i Dyrektor ds. Projektów Izby Domów Maklerskich. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (2005-2006) oraz Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat SA (2004- 2005). W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA (Sekretarz Rady, Przewodniczący jej Komitetu Audytowego). W latach 2005-2018 - Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Tenderenda jest członkiem Rady Nadzorczej APLISENS S.A. od 2013 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową, Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową oraz EY Academy of Business Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw w tym w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW) i niepublicznym, emisji obligacji oraz transakcji fuzji i przejęć. Współpracuje z Grupą Navigator Capital w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw i jest członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Wcześniej był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium), analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Dorota Supeł – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Supeł posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Ekonomika i organizacja transportu” Wydziału Handlu Wewnętrznego. W 2015 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta (numer w rejestrze PIBR: 12942). W latach 1993 – 1998 pracowała jako specjalista ds. obrotu towarowego i importu oraz specjalista ds. logistyki w spółkach kapitałowych branży FMCG. W latach 1998 – 2021 pracowała na stanowisku samodzielnej księgowej (pełniąc do maja 2020 roku funkcję prokurenta) w Rest sp. z o.o. Od listopada 2021 wykonuje czynności rewizji finansowej we współpracy z firmą audytorską A.Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. Pani Dorota Supeł systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w obligatoryjnych i fakultatywnych szkoleniach z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Jarosław Karczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karczmarczyk jest członkiem Rady Nadzorczej od 2016 roku. Posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier (2010 r.), Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Kierunek Automatyka. Jarosław Karczmarczyk ukończył również Podyplomowe Studium Wyceny Spółek Kapitałowych (2014-15 r.)oraz Akademię Profesjonalnego Inwestowania (2012-2013 r.) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku pracuje jako programista w spółce Transition Technologies S.A., która zajmuje się tworzeniem systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT dla firm z sektorów: energetyka, gazownictwo, przemysł wytwórczy oraz biomedycyna. Wcześniej Jarosław Karczmarczyk pracował jako programista w firmach: PCTHERM (2009-2010), TRANSBIT Sp. z o.o. (2010-2012). Jarosław Karczmarczyk jest synem akcjonariusza posiadającego ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Joanna Zubkow – Członek Rady Nadzorczej

Pani Joanna Zubkow posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, na kierunku filologia, specjalność tłumaczeniowa – języki specjalistyczne (język angielski i rosyjski). W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Handel ze Wschodem. W latach 2010 - 2017 pracowała w Royal Bank of Scotland, początkowo jako Analityk, a następnie w pionie Operacji, kierując zespołem w dziale Anti-Money Laundering, wspierając międzynarodowe projekty remediacyjne klientów z Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Włoch i Hiszpanii oraz zarządzając projektami dotyczącymi klientów GRG (Global Restructuring Group). Swoje kwalifikacje podnosiła biorąc udział w licznych szkoleniach wewnątrz struktury banku, a także szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez jednostki zewnętrze (Cardiff University, Certificate of Lean Competency). W latach 2019 - 2022 prowadziła własną działalność gospodarczą, niepowiązaną z sektorem finansowym (projekty fotograficzne w Polsce i za granicą w ramach firmy 4PHOTO). W 2022 roku rozpoczęła studia magisterskie na kierunku psychologia w Collegium Humanum w Warszawie. Pani Joanna Zubkow jest córką akcjonariuszki posiadającej ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A., a jednocześnie, na moment powołania do Rady Nadzorczej - akcjonariuszką posiadającą 2,32% ogólnej liczby głosów w APLISENS S.A.