Władze - Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Aplisens S.A. jest pięcioosobowa. Obecna Rada Nadzorcza jest radą piątej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych niż wyżej wskazane przepisów prawa. Rada podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Aplisens S.A. wchodzą następujące osoby:

    Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
    Andrzej Kobiałka - członek Rady Nadzorczej
    Dorota Supeł - członek Rady Nadzorczej
    Jarosław Karczmarczyk - członek Rady Nadzorczej

Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Kozak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APLISENS S.A. od 2010 roku. Ponadto jest Prezesem Zarządu PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. i pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Z wykształcenia jest chemikiem – ukończył Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka. Od 1996 roku związany z rynkiem kapitałowym. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W latach 1996-2001 w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz i Emisji. W latach 2002-2005 Dyrektor Biura i Dyrektor ds. Projektów Izby Domów Maklerskich. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (2005-2006) oraz Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat SA (2004- 2005). W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA (Sekretarz Rady, Przewodniczący jej Komitetu Audytowego). W latach 2005-2018 - Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Pan Edmund Kozak spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Tenderenda jest członkiem Rady Nadzorczej APLISENS S.A. od 2013 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową, Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową oraz EY Academy of Business Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw w tym w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW) i niepublicznym, emisji obligacji oraz transakcji fuzji i przejęć. Współpracuje z Grupą Navigator Capital w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw i jest członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Wcześniej był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium), analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Pan Dariusz Tenderenda spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Andrzej Kobiałka – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kobiałka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od 2008 roku. Jest pracownikiem APLISENS S.A. na stanowisku kierownika Działu Serwisu. Posiada wykształcenie średnie. Andrzej Kobiałka zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując od 1989 do 1994 w OBR MERA PNEFAL jako referent techniczny, a następnie kolejno w APLISENS s.c., APLISENS Sp. z o.o. i od 2008 roku w APLISENS S.A. jako kierownik Działu Serwisu. Jest akcjonariuszem posiadającym ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Dorota Supeł – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Supeł posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Ekonomika i organizacja transportu” Wydziału Handlu Wewnętrznego. W 2015 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta (numer w rejestrze PIBR: 12942). Pani Dorota Supeł systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w obligatoryjnych i fakultatywnych szkoleniach z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. W latach 1993 – 1998 pracowała jako specjalista ds. obrotu towarowego i importu oraz specjalista ds. logistyki w spółkach kapitałowych branży FMCG. Od kwietnia 1998 r. jest samodzielną księgową i prokurentem w Rest sp. z o.o., w której zajmuje się księgowo-finansową stroną funkcjonowania spółki. Pani Dorota Supeł spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Jarosław Karczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karczmarczyk jest członkiem Rady Nadzorczej od 2016 roku. Posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier (2010 r.), Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Kierunek Automatyka. Jarosław Karczmarczyk ukończył również Podyplomowe Studium Wyceny Spółek Kapitałowych (2014-15 r.) oraz Akademię Profesjonalnego Inwestowania (2012-2013 r.) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku pracuje jako programista w spółce Transition Technologies S.A., która zajmuje się tworzeniem systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT dla firm z sektorów: energetyka, gazownictwo, przemysł wytwórczy oraz biomedycyna. Wcześniej Jarosław Karczmarczyk pracował jako programista w firmach: PCTHERM (2009-2010), TRANSBIT Sp. z o.o. (2010-2012). Jarosław Karczmarczyk jest synem akcjonariusza posiadającego ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.