Władze - Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Aplisens S.A. jest pięcioosobowa. Obecna Rada Nadzorcza jest radą czwartej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych niż wyżej wskazane przepisów prawa. Rada podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Aplisens S.A. wchodzą następujące osoby:

    Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
    Andrzej Kobiałka - Sekretarz Rady Nadzorczej
    Bożena Hoja - członek Rady Nadzorczej
    Jarosław Karczmarczyk - członek Rady Nadzorczej

Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Kozak jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2010 r. Jest z wykształcenia chemikiem – ukończył Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie). W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration). Od 1996 roku jest związany z rynkiem kapitałowym. Obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (od 2005 r.) oraz Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. (od 2007 r.). Pan Edmund Kozak spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Tenderenda został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 10 stycznia 2013 r. Dariusz Tenderenda ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. Dariusz Tenderenda posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw w tym w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW) i niepublicznym, emisji obligacji oraz transakcji fuzji i przejęć. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital. Jest członkiem Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Wcześniej był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium), analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank). Pan Dariusz Tenderenda spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Andrzej Kobiałka – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kobiałka jest akcjonariuszem posiadającym łącznie z osobą, z którą łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej [...] ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 1 kwietnia 2008 r. Andrzej Kobiałka posiada wykształcenie średnie. Poza pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, Andrzej Kobiałka jest kierownikiem Działu Serwisu APLISENS S.A.

Bożena Hoja - Członek Rady Nadzorczej

Bożena Hoja jest pracownikiem APLISENS S.A. na stanowisku Z-ca Głównego Księgowego, jest absolwentem Policealnego Studium Ekonomicznego. Bożena Hoja zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:
Od 1974 do 1988 w Biurze Projektowym MOTOPROJEKT jako asystent
Od 1988 do 1991 w DORAWEX jako samodzielny pracownik techniczny
Od 1992 do 1993 w BARREL Sp z o.o. jako Z-ca Dyr. d/s Ekonomicznych, wspólnik spółki
Od 1994 do 1994 w Przemysłowy Instytut Elektroniki jako specjalista ds. płacowych
Od 1995 do 1996 w Towarzystwie Wydawniczym i Literackim jako Główny Księgowy
Od 1996 do 2008 w APLISENS Sp z o.o. jako Główny Księgowy
Od 2008 do 2010 w APLISENS S.A. jako Główny Księgowy
Od 2010 w APLISENS S.A. jako Z-ca Głównego Księgowego.

Jarosław Karczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karczmarczyk posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier (2010 r.), Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Kierunek Automatyka. Jarosław Karczmarczyk ukończył również Podyplomowe Studium Wyceny Spółek Kapitałowych (2014-15 r.)oraz Akademię Profesjonalnego Inwestowania (2012-2013 r.) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2012 roku pracuje jako programista w spółce Transition Technologies S.A., która zajmuje się tworzeniem systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT dla firm z sektorów: energetyka, gazownictwo, przemysł wytwórczy oraz biomedycyna. Wcześniej Jarosław Karczmarczyk pracował jako programista w firmach: PCTHERM (2009-2010), TRANSBIT Sp. z o.o. (2010-2012).