Władze - Rada Nadzorcza

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

    Dariusz Tenderenda - Przewodniczący Komitetu Audytu
    Dorota Supeł
    Jarosław Karczmarczyk
    Edmund Kozak

Członkowie tego Komitetu Audytu zostali powołaniu uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/VI-01/2022 w dniu 22 czerwca 2022 r., a powierzenie funkcji Przewodniczącego zostało dokonane uchwałą Komitetu Audytu tj. zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej. W treści uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Komitetu Audytu wskazano, iż w ocenie Rady Nadzorczej, według jej najlepszej wiedzy i biorąc pod uwagę oświadczenia osób powoływanych w skład Komitetu Audytu złożone na posiedzeniu, powoływany Komitet Audytu spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3 i 5 Ustawy o biegłych rewidentach [...] tj.

- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu - Dariusz Tenderenda i Dorota Supeł - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- większość członków Komitetu Audytu - Dariusz Tenderenda, Edmund Kozak i Dorota Supeł - jest niezależna od APLISENS S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach [...],
- członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa APLISENS S.A. tj. poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa APLISENS S.A.

Informacje dotyczące spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Członkami Rady Nadzorczej APLISENS S.A., spełniającymi ww. kryteria są:
- Edmund Kozak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu,
- Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Dorota Supeł - Członek Komitetu Audytu.

Wymienieni członkowie Rady Nadzorczej przedstawili Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności.