Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

17.03.2022 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
12.05.2022 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
19.08.2022 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
17.11.2022 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje iż:
- w 2022 r. będzie kontynuowała przekazywanie do publicznej wiadomości tzw. ,,rozszerzonych " skonsolidowanych raportów kwartalnych i raportu półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 oraz za II kwartał 2022 r.

Okresy zamknięte

Okres zamknięty obejmuje osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz osoby spełniające kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) (funkcja kierownicza, stały dostęp do informacji poufnych oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych).

Osoby te nie mogą w okresie zamkniętym dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Okresy zamknięte w 2022 roku będą miały miejsce w następujących terminach:

15 lutego – 17 marca 2022 r.; przed publikacją raportu rocznego za rok 2021
12 kwietnia – 12 maja 2022 r.; przed publikacją raportu za I kwartał 2022 r.
20 lipca – 19 sierpnia 2022 r.; przed publikacją raportu za I półrocze 2022 r.
18 października – 17 listopada 2022 r. przed publikacją raportu za III kwartał 2022 r.