Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.

20.03.2012 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
15.05.2012 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.
31.08.2012 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r.
14.11.2012 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2012 r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Aplisens (osoby te określane są zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Aplisens S.A. w 2012 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 20 stycznia – 20 marca 2012r.
• 01 maja – 15 maja 2012 r.
• 31 lipca – 31 sierpnia 2012 r.
• 31 października – 14 listopada 2012 r.


Terminy zwołania Walnych Zgromadzeń Emitenta

W 2012 r. nie zostały jeszcze ustalone terminy zwołania Walnych Zgromadzeń. Spółka poinformuje o tych terminach bezzwłocznie po ich ustaleniu


Dzień dywidendy

Organy Spółki nie podjęły wiążących ustaleń co do ewentualnego wypłacenia dywidendy za 2011 rok.