Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2023 pierwotna data publikacji wyżej wskazanych raportów ustalona była na dzień 16 marca 2023 r. Aktualnie planowany termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego APLISENS S.A. to 22 marca 2023 r.

22.03.2023 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.
16.05.2023 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
31.08.2023 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 r.
16.11.2023 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych Spółka zamieści jednostkową kwartalną informację finansową, a w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym - jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej i skróconą informacją dodatkową, w związku z czym Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego w formie odrębnych raportów jednostkowych.

Okresy zamknięte

Okres zamknięty obejmuje osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz osoby spełniające kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) (funkcja kierownicza, stały dostęp do informacji poufnych oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych).

Osoby te nie mogą w okresie zamkniętym dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Okresy zamknięte w 2023 roku będą miały miejsce w następujących terminach:

14 lutego – 16 marca 2023 r.; przed publikacją raportu rocznego za rok 2022
16 kwietnia – 16 maja 2023 r.; przed publikacją raportu za I kwartał 2023 r.
1 sierpnia – 31 sierpnia 2023 r.; przed publikacją raportu za I półrocze 2023 r.
17 października – 16 listopada 2023 r. przed publikacją raportu za III kwartał 2023 r.