Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

OFERTA ZAKUPU AKCJI APLISENS S.A.

Harmonogram Oferty Zakupu akcji APLISENS S.A.

Ogłoszenie publicznej Oferty Zakupu - 07.11.2016 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji w ramach Oferty - 10.11.2016 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji w ramach Oferty - 22.11.2016 r.
Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach Oferty - 25.11.2016 r.

Oferta zakupu akcji spółki APLISENS S.A. kierowana jest do wszystkich akcjonariuszy spółki APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie i dotyczy nabywania akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016.

Spółka zamierza nabyć 845.470 akcji w celu ich umorzenia lub odsprzedaży oraz w celu ich zaoferowania do nabycia osobom określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.

Akcje będą nabywane przez Spółkę zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 16 z dnia 24 czerwca 2014 roku oraz nr 26 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Cena zakupu akcji wynosi 12,45 zł (słownie: dwanaście zł 45/100) za jedną akcję.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest: Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław .

Pełna treść Oferty, zawierające m.in. warunki zbycia akcji w ramach Oferty oraz kwestie dotyczące składania Ofert Sprzedaży, znajduje poniżej:
więcej informacji.Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

09.03.2016 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
10.05.2016 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
18.08.2016 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
14.11.2016 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała:
- raportu za IV kwartał 2015r.,
- raportu za II kwartał 2016r.
Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Aplisens (osoby te określane są zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), a począwszy od 3 lipca 2016 roku zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE osoby pełniące obowiązki zarządcze w Aplisens S.A. (osoby te określone są zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na dokonywanie jakichkolwiek transakcji na swój rachunek lub rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Aplisens S.A. lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w 2016r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 09 stycznia - 09 marca 2016r
• 26 kwietnia – 10 maja 2016 r.
• 1 sierpnia – 18 sierpnia 2016 r.
• 15 października – 14 listopada 2016 r.