Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

21.03.2018 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
16.05.2018 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.
10.09.2018 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
14.11.2018 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje iż:
- w 2018 r. będzie kontynuowała przekazywanie do publicznej wiadomości tzw. ,,rozszerzonych " skonsolidowanych raportów kwartalnych i raportu półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 oraz za II kwartał 2018 r.

Okresy zamknięte

Okres zamknięty obejmuje osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz osoby spełniające kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) (funkcja kierownicza, stały dostęp do informacji poufnych oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych).

Osoby te nie mogą w okresie zamkniętym dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

- 19 lutego – 21 marca: przed publikacją raportu rocznego za 2017r.;
- 16 kwietnia – 16 maja: przed publikacją raportu kwartalnego IQ 2018;
- 11 sierpnia - 10 września: przed publikacją raportu półrocznego HY 2018;
- 15 października – 14 listopada: przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2018;