Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

10.03.2017 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
10.05.2017 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
22.08.2017 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
27.11.2017 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje iż:
- w 2017 r. będzie kontynuowała przekazywanie do publicznej wiadomości tzw. ,,rozszerzonych " skonsolidowanych raportów kwartalnych i raportu półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 oraz za II kwartał 2017 r.

Okresy zamknięte

Okres zamknięty obejmuje osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz osoby spełniające kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) (funkcja kierownicza, stały dostęp do informacji poufnych oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych).

Osoby te nie mogą w okresie zamkniętym dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

- 10 kwietnia – 10 maja: przed publikacją raportu kwartalnego IQ 2017;
- 23 sierpnia - 22 sierpnia: przed publikacją raportu półrocznego HY 2017;
- 28 października – 27 listopada: przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2017;


OFERTA ZAKUPU AKCJI APLISENS S.A.

opublikowana w dniu 03 października 2017 r. - plik do pobrania