Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

20.03.2014 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
15.05.2014 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.
29.08.2014 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.
14.11.2014 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała:
- raportu za IV kwartał 2013 r.,
- raportu za II kwartał 2014 r.
Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Aplisens (osoby te określane są zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji oraz uprawnień do akcji (warrantów) Aplisens S.A. w 2014 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 20 stycznia – 20 marca 2014r.
• 01 maja – 15 maja 2014 r.
• 29 lipca – 29 sierpnia 2014 r.
• 29 października – 12 listopada 2014 r.


Terminy związane z walnymi zgromadzeniami Emitenta

W 2014 r. nie zostało zwołane żadne walne zgromadzenie.


Dzień dywidendy

Organy Spółki nie podjęły jeszcze ustaleń co do ewentualnego wypłacenia dywidendy za 2013 rok.