Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

20.03.2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
15.05.2015 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
31.08.2015 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
13.11.2015 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała:
- raportu za IV kwartał 2014 r.,
- raportu za II kwartał 2015 r.
Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Aplisens (osoby te określane są zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji oraz uprawnień do akcji (warrantów) Aplisens S.A. w 2015 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 20 stycznia – 20 marca 2015r.
• 01 maja – 15 maja 2015 r.
• 31 lipca – 31 sierpnia 2015 r.
• 29 października – 13 listopada 2015 r.


Terminy związane z walnymi zgromadzeniami Emitenta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. odbyło się dnia 26 maja 2015 roku.