Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

21.03.2019 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
16.05.2019 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
30.08.2019 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
14.11.2019 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje iż:
- w 2019 r. będzie kontynuowała przekazywanie do publicznej wiadomości tzw. ,,rozszerzonych " skonsolidowanych raportów kwartalnych i raportu półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 oraz za II kwartał 2019 r.

Okresy zamknięte

Okres zamknięty obejmuje osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz osoby spełniające kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) (funkcja kierownicza, stały dostęp do informacji poufnych oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych).

Osoby te nie mogą w okresie zamkniętym dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

- 19 lutego – 21 marca: przed publikacją raportu rocznego za 2018r.;
- 16 kwietnia – 16 maja: przed publikacją raportu kwartalnego IQ 2019;
- 31 lipca - 30 sierpnia : przed publikacją raportu półrocznego HY 2019;
- 15 października – 14 listopada: przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2019;