Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r.

12.03.2013 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
07.05.2013 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
20.08.2013 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.
14.11.2013 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2013 r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Aplisens (osoby te określane są zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Aplisens S.A. w 2013 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 12 stycznia – 12 marca 2013r.
• 23 kwietnia – 7 maja 2013 r.
• 20 lipca – 20 sierpnia 2013 r.
• 31 października – 14 listopada 2013 r.


Terminy zwołania Walnych Zgromadzeń Emitenta

W 2013 r. odbyły się Walne Zgromadzenia:

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 10 stycznia 2013 roku
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku


Dzień dywidendy

W dniu 5 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 22 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012.
Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2012 rok w wysokości 13 545 002,28 zł przeznaczyć:

a) w kwocie 10 103 452,74 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
b) w kwocie 3 441 549,54 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,26 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2013 roku. Dywidendą objętych zostało 13 236 729 akcji APLISENS S.A.