Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

14.03.2011 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r.
11.05.2011 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.
29.08.2011 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r.
14.11.2011 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2011 r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Aplisens (osoby te określane są zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Aplisens S.A. w 2009 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 13 stycznia – 14 marca 2011 r.
• 26 kwietnia – 11 maja 2011 r.
• 28 lipca – 29 sierpnia 2011 r.
• 29 października – 14 listopada 2011 r.


Terminy zwołania Walnych Zgromadzeń Emitenta

W 2011 r. nie zostały jeszcze ustalone terminy zwołania Walnych Zgromadzeń. Spółka poinformuje o tych terminach bezzwłocznie po ich ustaleniu


Dzień dywidendy

Organy Spółki nie podjęły wiążących ustaleń co do ewentualnego wypłacenia dywidendy za 2010 rok.