Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

W dniach 24 czerwca - 8 lipca 2022 r. (do godz. 16:00) spółka Aplisens S.A. prowadzi za pośrednictwem Noble Securities S.A. skup akcji własnych poza obrotem zorganizowanym. Zasady oraz szczegółowy harmonogram skupu zostały opisane w Zaproszeniu.

Cena za 1 akcję: 14,40 zł

Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 828.417 akcji Aplisens S.A. notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016

HARMONOGRAM:

• 24.06-08.07.2022 r. (do godz.16:00) - termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji
• 14.07.2022 r. – przewidywany termin zawarcia umów sprzedaży akcji
• 15.07.2022 r. – przewidywany termin rozliczenia transakcji sprzedaży akcji

Oferty sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia można składać:

osobiście lub przez pełnomocnika w Oddziałach Noble Securities S.A.,
drogą korespondencyjną na adres:
Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków
z dopiskiem „Skup akcji Aplisens”,

pocztą elektroniczną na adres e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl – z zastrzeżeniem, że oferty sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym

w przypadku Akcjonariuszy, których akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. - za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.,

za pośrednictwem podmiotu prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży i przy wykorzystaniu kanałów komunikacji udostępnianych przez taki podmiot, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody takiego podmiotu (tzw. tryb uproszczony).

Noble Securities S.A. pełni funkcję podmiotu pośredniczącego - więcej informacji

Pliki do pobrania:

• Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji - plik do pobrania
• Załączniki do Zaproszenia - plik do pobrania
• Prezentacja dla Akcjonariuszy - plik do pobrania