Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

W dniu 17 września 2021 r., spółka APLISENS S.A. („Spółka”) opublikowała Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie („Zaproszenie”)

Cena za akcje nabywane w ramach Zaproszenia została ustalona w wysokości 14,40 (słownie: czternaście 40/100) zł za jedną akcję.

Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 817.288 (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki.

HARMONOGRAM:

• 20.09-01.10.2021 r. (do godz.17:00) – termin przyjmowania ofert sprzedaży
• 7.10.2021 r. – przewidywany termin zawarcia umów sprzedaży akcji
• 8.10.2021 r. – przewidywany termin rozliczenia transakcji sprzedaży akcji

Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl

Oferty sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia można składać:
• osobiście lub przez właściwie umocowanego pełnomocnika w Oddziałach Noble Securities S.A.
• drogą korespondencyjną na adres:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków
z dopiskiem „Skup akcji Aplisens”

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl – z zastrzeżeniem, że oferty sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
• w przypadku akcjonariuszy, których akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. - za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.,
• za pośrednictwem podmiotu prowadzącego na rzecz akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży i przy wykorzystaniu kanałów komunikacji udostępnianych przez taki podmiot, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody takiego podmiotu.

Szczegółowy opis warunków i sposobu składania ofert sprzedaży znajduje się w Zaproszeniu, które jest jedynym i prawnie wiążącym dokumentem stanowiącym podstawę do składania ofert sprzedaży akcji na rzecz Spółki.

Treść Zaproszenia jest dostępna również na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji

Pliki do pobrania:

• Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji - plik do pobrania
• Załączniki do Zaproszenia - plik do pobrania
• Prezentacja dla Akcjonariuszy - plik do pobrania