Walne Zgromadzenia

Tytuł
98
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie
  plik do pobrania  
97
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2020 – 2022 DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A.
  plik do pobrania  
96
PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku
  plik do pobrania  
95
Sprawozdanie RN z oceny sytuacji APLISENS S.A. w 2018 roku
  plik do pobrania  
94
Sprawozdanie z dzialałności RN APLISENS S.A. za rok 2018
  plik do pobrania  
93
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 4 czerwca 2019 roku
  plik do pobrania  
92
UCHWAŁA Zarządu 2019/04/01
  plik do pobrania  
91
UCHWAŁA Nr 51/IV-31/2019 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.
  plik do pobrania  
90
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
89
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
88
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
  plik do pobrania  
87
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2017 roku obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu.
  plik do pobrania  
86
Uchwała Zarządu o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2017 rok;
  plik do pobrania  
85
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2018 r.;
  plik do pobrania  
84
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
  plik do pobrania  
83
Uchwała Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
  plik do pobrania  
82
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
  plik do pobrania  
81
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2016 roku.
  plik do pobrania  
80
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
79
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  plik do pobrania  
78
UCHWAŁA Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  plik do pobrania  
77
Uchwała Zarządu 2017/03/03
  plik do pobrania  
76
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 roku.
  plik do pobrania  
75
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie - Projekt
  plik do pobrania  
74
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - Projekt
  plik do pobrania  
73
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - Projekt
  plik do pobrania  
72
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie
  plik do pobrania  
71
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2017 – 2019 DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A.
  plik do pobrania  
70
PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25stycznia 2017 roku.
  plik do pobrania  
69
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2015 roku
  plik do pobrania  
68
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosow ania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej
  plik do pobrania  
67
PROJEKTY UCHWAŁ - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 roku
  plik do pobrania  
66
UCHWAŁA ZARZĄDU 2016/04/01
  plik do pobrania  
65
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2015
  plik do pobrania  
64
UCHWAŁA Nr 47/III-30/2016 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  plik do pobrania  


63. Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  

62. UCHWAŁA ZARZĄDU 2015/04/03 -   plik do pobrania  

61. UCHWAŁA Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  plik do pobrania  

60. STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie -   plik do pobrania  

59. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014 -   plik do pobrania  

58. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -   plik do pobrania  

57. Grupa Kapitałowa Aplisens - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 -   plik do pobrania  

56. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 -   plik do pobrania  

55. PROJEKTY UCHWAŁ - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku -   plik do pobrania  

54. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia -   plik do pobrania  

53. GK Aplisens - opinia i raport biegłego rewidenta_2014 r. -   plik do pobrania  

52. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki w 2014 roku -   plik do pobrania  

51. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Aplisens w 2014 roku -   plik do pobrania  

50. Opinia i raport biegłego rewidenta 2014 r. -   plik do pobrania  

49. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2013 -   plik do pobrania  

48. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy za rok 2013
  plik do pobrania  


47. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
  plik do pobrania  


46. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 -   plik do pobrania  

45. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2013 -   plik do pobrania  

44. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 -   plik do pobrania  

43. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2013 -   plik do pobrania  

42. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2013
  plik do pobrania  


41. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
  plik do pobrania  


40. UCHWAŁA Nr 18/III-10 12014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. -
  plik do pobrania  


39. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku -   plik do pobrania  

38. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aplisens S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku -   plik do pobrania  

37. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2014 roku -   plik do pobrania  

36. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2014 roku -   plik do pobrania  

35. Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2012 -   plik do pobrania  

34. Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2012 rok -   plik do pobrania  

33. Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. 2012 rok -   plik do pobrania  

32. Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2013r. -   plik do pobrania  

31. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2013 roku -   plik do pobrania  

30. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2013 roku -   plik do pobrania  

29. Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A -   plik do pobrania  

28. Życiorys kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A -   plik do pobrania  

27. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 stycznia 2013 roku -   plik do pobrania  

26. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2013 roku -   plik do pobrania  

25. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 paĽdziernika 2012 roku -   plik do pobrania  

24. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 30 paĽdziernika 2012 r. -   plik do pobrania  

23. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 -   plik do pobrania  

22. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 -   plik do pobrania  

21. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 -   plik do pobrania  

20. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2011 -   plik do pobrania  

19. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy za rok 2011 -   plik do pobrania  

18. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 -   plik do pobrania  

17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2011 -   plik do pobrania  

16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. -   plik do pobrania  

15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -   plik do pobrania  

14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011 -   plik do pobrania  

13. Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2012r. -   plik do pobrania  

12. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A.
    według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia na dzień 30 maja 2012 roku -   plik do pobrania  

11. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z
    siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2012 roku -   plik do pobrania  

10. Odpis uchwały Zarządu z dnia 18.04.2012 r. w sprawie przeznaczenia
    wypracowanego zysku. -   plik do pobrania  

9. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca
    2011 roku. -   plik do pobrania  

8. Sprawozdanie RN dla ZWZ ocena sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku -   plik do pobrania  

7. Sprawozdanie RN z oceny sytuacji APLISENS SA w 2010 roku -   plik do pobrania  

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS SA w 2010 roku -   plik do pobrania  

5. Projekt uchwał na walne zgromadzenie APLISENS S.A. 25 listopada 2010 roku -   plik do pobrania  

4. Projekt uchwał na walne zgromadzenie APLISENS S.A. 22 czerwca 2010 roku -   plik do pobrania  

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru w 2009 roku -   plik do pobrania  

2. Ocena pracy Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2009 roku -   plik do pobrania  

1. Uchwala Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2009 rok -   plik do pobrania