Walne Zgromadzenia

Tytuł
146
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku.
  plik do pobrania  
145
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 października 2023 roku.
  plik do pobrania  
144
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 roku.
  plik do pobrania  
143
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU
  plik do pobrania  
142
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH 22.05.2023 R.
  plik do pobrania  
141
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A. ZA ROK 2022
  plik do pobrania  
140
Załącznik do projektu uchwały nr 16
  plik do pobrania  
139
Uchwała Zarządu 2023/05/01
  plik do pobrania  
138
PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku
  plik do pobrania  
137
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2023– 2025 DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku
  plik do pobrania  
136
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 roku
  plik do pobrania  
135
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 roku
  plik do pobrania  
134
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 roku
  plik do pobrania  
133
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 31 stycznia 2023 roku
  plik do pobrania  
132
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2023 roku.
  plik do pobrania  
131
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
  plik do pobrania  
130
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
  plik do pobrania  
129
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie I POSTANOWIENIA OGÓLNE
  plik do pobrania  
128
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2023– 2025 DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A.
  plik do pobrania  
127
PROJEKTY UCHWAŁ. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 roku
  plik do pobrania  
126
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 roku.
  plik do pobrania  
125
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU.
  plik do pobrania  
124
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W 2021 ROKU.
  plik do pobrania  
123
Informacje nt. członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. V kadencji ubiegających się o wybór w następnej kadencji.
  plik do pobrania  
122
Kandydatura do Rady Nadzorczej APPLISEN S.A.
  plik do pobrania  
121
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku.
  plik do pobrania  
120
Uchwala Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2021.
  plik do pobrania  
119
Uchwały Nr 65/V-34/2022 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 17 maja 2022 r.
  plik do pobrania  
118
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
117
PROJEKT ZAŁĄCZNIKA do Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku.
  plik do pobrania  
116
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A. W ROKU 2021
  plik do pobrania  
115
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH
  plik do pobrania  
114
Sprawozdanie RN z oceny sytuacji APLISENS S.A. w 2020 roku.
  plik do pobrania  
113
Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w 2020 roku.
  plik do pobrania  
112
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH 01.06.2021 R.
  plik do pobrania  
111
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A. ZA LATA 2019 - 2020
  plik do pobrania  
110
PROJEKT ZAŁĄCZNIKA do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.
  plik do pobrania  
109
Załącznik do projektu uchwały nr 15
  plik do pobrania  
108
UCHWAŁA Nr 38/V-22/2021 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 12 maja 2021 r.
  plik do pobrania  
107
Uchwała Zarządu 2021/05/01
  plik do pobrania  
106
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  plik do pobrania  
105
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Aplisens S.A. z działalności w 2019 roku.
  plik do pobrania  
104
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
  plik do pobrania  
103
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku.
  plik do pobrania  
102
Uchwala Zarzadu w sprawie dywidendy za rok 2019.
  plik do pobrania  
101
UCHWAŁA Nr 19/V-11/2020 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 20 maja 2020 r.
  plik do pobrania  
100
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
99
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
  plik do pobrania  
98
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie
  plik do pobrania  
97
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2020 – 2022 DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A.
  plik do pobrania  
96
PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku
  plik do pobrania  
95
Sprawozdanie RN z oceny sytuacji APLISENS S.A. w 2018 roku
  plik do pobrania  
94
Sprawozdanie z dzialałności RN APLISENS S.A. za rok 2018
  plik do pobrania  
93
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 4 czerwca 2019 roku
  plik do pobrania  
92
UCHWAŁA Zarządu 2019/04/01
  plik do pobrania  
91
UCHWAŁA Nr 51/IV-31/2019 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.
  plik do pobrania  
90
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
89
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
88
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
  plik do pobrania  
87
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2017 roku obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu.
  plik do pobrania  
86
Uchwała Zarządu o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2017 rok;
  plik do pobrania  
85
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2018 r.;
  plik do pobrania  
84
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
  plik do pobrania  
83
Uchwała Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
  plik do pobrania  
82
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
  plik do pobrania  
81
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2016 roku.
  plik do pobrania  
80
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  
79
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  plik do pobrania  
78
UCHWAŁA Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  plik do pobrania  
77
Uchwała Zarządu 2017/03/03
  plik do pobrania  
76
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 roku.
  plik do pobrania  
75
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie - Projekt
  plik do pobrania  
74
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - Projekt
  plik do pobrania  
73
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - Projekt
  plik do pobrania  
72
STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie
  plik do pobrania  
71
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2017 – 2019 DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A.
  plik do pobrania  
70
PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25stycznia 2017 roku.
  plik do pobrania  
69
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2015 roku
  plik do pobrania  
68
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosow ania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej
  plik do pobrania  
67
PROJEKTY UCHWAŁ - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 roku
  plik do pobrania  
66
UCHWAŁA ZARZĄDU 2016/04/01
  plik do pobrania  
65
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2015
  plik do pobrania  
64
UCHWAŁA Nr 47/III-30/2016 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  plik do pobrania  


63. Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  plik do pobrania  

62. UCHWAŁA ZARZĄDU 2015/04/03 -   plik do pobrania  

61. UCHWAŁA Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  plik do pobrania  

60. STATUT APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie -   plik do pobrania  

59. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014 -   plik do pobrania  

58. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -   plik do pobrania  

57. Grupa Kapitałowa Aplisens - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 -   plik do pobrania  

56. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 -   plik do pobrania  

55. PROJEKTY UCHWAŁ - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku -   plik do pobrania  

54. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia -   plik do pobrania  

53. GK Aplisens - opinia i raport biegłego rewidenta_2014 r. -   plik do pobrania  

52. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki w 2014 roku -   plik do pobrania  

51. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Aplisens w 2014 roku -   plik do pobrania  

50. Opinia i raport biegłego rewidenta 2014 r. -   plik do pobrania  

49. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2013 -   plik do pobrania  

48. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy za rok 2013
  plik do pobrania  


47. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
  plik do pobrania  


46. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 -   plik do pobrania  

45. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2013 -   plik do pobrania  

44. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 -   plik do pobrania  

43. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2013 -   plik do pobrania  

42. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2013
  plik do pobrania  


41. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
  plik do pobrania  


40. UCHWAŁA Nr 18/III-10 12014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. -
  plik do pobrania  


39. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku -   plik do pobrania  

38. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aplisens S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku -   plik do pobrania  

37. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2014 roku -   plik do pobrania  

36. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2014 roku -   plik do pobrania  

35. Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2012 -   plik do pobrania  

34. Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2012 rok -   plik do pobrania  

33. Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. 2012 rok -   plik do pobrania  

32. Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2013r. -   plik do pobrania  

31. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2013 roku -   plik do pobrania  

30. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2013 roku -   plik do pobrania  

29. Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A -   plik do pobrania  

28. Życiorys kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A -   plik do pobrania  

27. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 stycznia 2013 roku -   plik do pobrania  

26. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2013 roku -   plik do pobrania  

25. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A. według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 paĽdziernika 2012 roku -   plik do pobrania  

24. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. zwołanego na dzień 30 paĽdziernika 2012 r. -   plik do pobrania  

23. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 -   plik do pobrania  

22. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 -   plik do pobrania  

21. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 -   plik do pobrania  

20. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2011 -   plik do pobrania  

19. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy za rok 2011 -   plik do pobrania  

18. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 -   plik do pobrania  

17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2011 -   plik do pobrania  

16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. -   plik do pobrania  

15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -   plik do pobrania  

14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011 -   plik do pobrania  

13. Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2012r. -   plik do pobrania  

12. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki APLISENS S.A.
    według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia na dzień 30 maja 2012 roku -   plik do pobrania  

11. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z
    siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2012 roku -   plik do pobrania  

10. Odpis uchwały Zarządu z dnia 18.04.2012 r. w sprawie przeznaczenia
    wypracowanego zysku. -   plik do pobrania  

9. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca
    2011 roku. -   plik do pobrania  

8. Sprawozdanie RN dla ZWZ ocena sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku -   plik do pobrania  

7. Sprawozdanie RN z oceny sytuacji APLISENS SA w 2010 roku -   plik do pobrania  

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS SA w 2010 roku -   plik do pobrania  

5. Projekt uchwał na walne zgromadzenie APLISENS S.A. 25 listopada 2010 roku -   plik do pobrania  

4. Projekt uchwał na walne zgromadzenie APLISENS S.A. 22 czerwca 2010 roku -   plik do pobrania  

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru w 2009 roku -   plik do pobrania  

2. Ocena pracy Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2009 roku -   plik do pobrania  

1. Uchwala Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2009 rok -   plik do pobrania