Program motywacyjny

Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny nabycia jednej akcji dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. w ramach realizacji „Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.” stanowiącego załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 r., w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014.

Cena nabycia została ustalona, za zgodą Rady Nadzorczej, na poziomie 5,76 zł (pięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję, to jest - zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 wymienionego Programu Motywacyjnego - na poziomie stanowiącym 45% średniej ceny rynkowej akcji APLISENS S.A. z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc w którym akcje zostaną nabyte przez osobę uprawnioną, albo w którym osoba uprawniona złoży oświadczenie o nabyciu akcji (przy czym średnią cenę rynkową stanowi średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

W dniu 26 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 7 podjęło decyzję o przyjęciu Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 obejmującego – podobnie jak Program Motywacyjny na lata 2011-2013 – kluczowych pracowników Grupy i Członków Zarządu Spółki oraz wybranych spółek z Grupy z wyłączeniem Prezesa Spółki oraz odrębnie – dla Prezesa Zarządu Spółki, Adama Żurawskiego.

Na potrzeby realizacji Programu dla kluczowych pracowników Grupy i Członków Zarządu Spółki oraz wybranych spółek z Grupy, Spółka wyemituje lub nabędzie do 500 000 akcji do wydania osobom uprawnionym. O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego w tym zakresie decyzję podejmie Walne Zgromadzenie, które udzieli upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych i/lub dokona upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższeń – w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 – kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Przyjęty program ma na celu utrzymanie mechanizmów stworzonych przez wdrożenie Programu Motywacyjnego na lata 2008-2010 i na lata 2011-2013, motywujących kluczowych pracowników Grupy do podejmowania działań wspierających realizację strategii wzrostu wartości Grupy, a w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków w latach 2014 2016.

Lista osób uprawnionych, która będzie podstawą do przydziału praw do nabycia akcji pomiędzy osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, będzie przygotowywana w przypadku Członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) przez Radę nadzorczą, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Emitenta. Na bazie tych list sporządzane będą po upływie każdego roku obrotowego imienne listy osób uprawnionych, zawierające dokładną liczbę akcji do nabycia których uprawniona będzie każda z tych osób . W terminie do 6 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2014, 2015 i 2016, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji.

Kalkulacja ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym będzie związana ze stopniem realizacji założonego rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Cena nabycia, po której osoby uprawnione będą nabywały akcje będzie zmienna w każdym roku i wyniesie 45% ceny rynkowej akcji, ustalanej na podstawie średniej ceny rynkowej z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym akcje zostaną nabyte przez osobę uprawnioną, albo w którym osoba uprawniona złoży oświadczenie o nabyciu akcji. Średnią cenę rynkową będzie stanowić średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka zaoferuje osobom uprawnionym nabycie akcji w terminie od 6 do 10 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za odpowiedni rok obrotowy 2014, 2015 i 2016.

Na podstawie Programu Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Żurawskiemu – przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki po cenie ustalonej w sposób opisany powyżej w ilości uzależnionej od wielkości osiągniętego przez Grupę APLISENS zysku netto. Objęcie przez Prezesa Zarządu akcji w ramach realizacji praw wynikających z Programu Motywacyjnego nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach i nie później niż po 10 miesiącach od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za odpowiedni rok obrotowy 2014, 2015 i 2016.

Poza Programem opisanym powyżej oraz zobowiązaniami wynikającymi z realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013 nie istnieją inne ustalenia odnoszące się do uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.


Załącznik do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 marca 2014 r. i zmienionego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku - plik do pobrania

Załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 marca 2014 r. - plik do pobrania

Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. - plik do pobrania