oRS:

PAP
Data:

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_za_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_skonsolidowane_za_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Oswiadczenie_rzetelnosc_sprawozdan.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Oswiadczenie__wybor_audytora_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_Aplisens_2009_rok_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_Aplisens_2009_rok_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2009
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania:
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2009 2008 2009 2008
  I. Przychody netto z działalności 45158 45163 10404 12786
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8852 10527 2039 2980
  III. Zysk (strata) brutto 9066 10638 2089 3012
  IV. Zysk (strata) netto 7005 8529 1614 2415
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5469 6160 1260 1744
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2616 -10524 -603 -2980
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13935 -30 3210 -8
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16788 -4394 3868 -1244
  IX. Aktywa razem 74764 58955 18199 14130
  X. Zobowiązania długoterminowe 1089 865 265 207
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 4068 9160 990 2195
  XII. Kapitał własny 69607 48930 16943 11727
  XIII. Kapitał zakładowy 2500 2000 609 479
  XIV. Liczba akcji (w szt., średnio w okresie) 11643836 9828888 11643836 9828888
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,87 0,14 0,25
  XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,87 0,14 0,25
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,98 4,98 1,46 1,19
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,98 4,98 1,46 1,19
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2009.pdf List Prezesa Zarządu APLISENS S.A. za 2009 rok
  APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_za_2009_rok.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2009 rok
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_skonsolidowane_za_2009_rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2009 roku
  APLISENS_Oswiadczenie_rzetelnosc_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdań za 2009 rok
  APLISENS_Oswiadczenie__wybor_audytora_.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora za 2009 rok
  Opinia_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_Aplisens_2009_rok_.pdf Opinia rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok
  Raport_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_Aplisens_2009_rok_.pdf Raport rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-03-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-03-22 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-03-22 Bożena Hoja Główna Księgowa Bożena Hoja


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.