oRB-W: Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023-2025

PAP
Data: 2023-03-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Strategia_GK_APLISENS_na_lata_2023-2025.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-03-22
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023-2025
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 22 marca 2023 r., zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd APLISENS S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023-2025 _Strategia i Grupa odpowiednio_. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o akceptacji wymienionej Strategii.

  Strategia na lata 2023-2025 jest kontynuacją i rozwinięciem Strategii na lata 2020-2022, a jej główne przesłanki to:

  - efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego.
  - rozszerzenia asortymentu produktów i usług, również poprzez ewentualne akwizycje podmiotów z branży.
  - dalsza automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia, w tym:
  a_ zmniejszenie pracochłonności w koszcie wytworzenia poprzez ograniczenie elastycznego podejścia do przyjmowanych zleceń produkcyjnych,
  b_ dalsza konsolidacja produkcji w zakładzie w Radomiu;
  - rozbudowa potencjału produkcyjnego w zakresie technologii, w tym wymiana starszych technologii na nowocześniejsze i bardziej wydajne;
  - dopasowanie poziomu zapasów do realizowanej sprzedaży po ustaniu problemów z dostępnością materiałów do produkcji;
  - rozbudowa stanowiska do pomiaru przepływów w celu pomiarów przepływów o większej średnicy;
  - dążenie do zrównoważonego rozwoju z licznymi elementami w obszarze pozafinansowym _ESG_.

  W ramach Strategii rozwoju Grupy Zarząd określił następujące główne kierunki i cele działań na lata 2023-2025 będące realizacją misji i wizji przedsiębiorstwa:

  CELE FINANSOWE
  - wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł w 2025 roku;
  - roczna dynamika wzrostu w kolejnych latach: 11%, 12%, 13%;
  - wzrost EBITDA do około 47 mln zł w 2025 roku;
  - dążenie do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

  CELE RYNKOWE I ROZWOJOWE
  - wzrost skali prowadzonej działalności poprzez umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA oraz zaistnienie na rynkach Indii i Chin. Utrzymanie pozycji na niektórych rynkach WNP _w dalszej perspektywie - odzyskiwanie pozycji na rynkach WNP_;
  - modernizacja lub zastępowanie nowymi generacjami najważniejszych produktów w celu rozszerzenia ich oferty oraz spełnienia wymogów nowych i zmieniających się norm oraz wymagań rynkowych; uzyskiwanie kolejnych certyfikatów na nowych rynkach;
  - zwiększenie skali produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych oraz uzyskanie akredytacji na stanowisko do pomiaru przepływów w zakładzie w Radomiu. Rozpoczęcie prac nad drugim większym stanowiskiem do pomiaru przepływu przepływomierzy dużych średnic;
  - akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy APLISENS.

  PROCESY WEWNĘTRZNE
  - unowocześnienie technologii oraz automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych prowadząca do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów wytwarzania produkowanych wyrobów;
  - wdrożenie upgrade'u zintegrowanego systemu klasy ERP w celu usprawnienia procesów zarządzania i produkcji;
  - uruchomienie inwestycji w zieloną energię _odbiór i podłączenie do sieci farmy fotowoltaicznej oraz kolejne inwestycje w czystą energię _.

  W przyjętej Strategii na lata 2023-2025 Zarząd zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto APLISENS S.A. oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych.
  W ramach przyjętej polityki inwestycyjnej Zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 36,6 mln zł, odpowiednio 10,6 mln zł, 12,5 mln zł oraz 13,5 mln zł w kolejnych latach.

  Szerszy opis Strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023-2025, w tym szanse i zagrożenia dla rozwoju na poszczególnych rynkach oraz elementy ESG, został przedstawiony w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Strategia_GK_APLISENS_na_lata_2023-2025.pdf Strategia GK APLISENS na lata 2023-2025

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2023-03-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023-2025
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2023-03-22
  Rok biezacy 2023
  Numer 11
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.