oRB-W: Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2020-2022

PAP
Data: 2020-03-19

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Strategia_Grupy_APLISENS_na_lata_2020-2022.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-03-19
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2020-2022
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 19 marca 2020 r., zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd APLISENS S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2020-2022 _Strategia i Grupa odpowiednio_. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o akceptacji wymienionej Strategii.

  Strategia Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2020-2022 zakłada realizację celów finansowych i rynkowych w warunkach ustabilizowania się sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Dla roku 2020 Zarząd uwzględnił możliwy wpływ pandemii na obroty Grupy. Podkreślić należy, że głównym zagrożeniem realizacji Strategii jest ogólnoświatowe złamanie gospodarcze wynikające z pandemii. W przypadku, gdyby skala kryzysu gospodarczego wywołana pandemią była podobna do kryzysu z lat 2008 i 2009, realizacja niniejszej Strategii będzie trudna do wykonania.

  Strategia na lata 2020-2022 jest kontynuacją i rozwinięciem Strategii na lata 2017-2019, a jej główne przesłanki to:
  - dalszy rozwój działalności Grupy na poszczególnych rynkach,
  - efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego,
  - rozszerzenie asortymentu produktów i usług, również poprzez ewentualne akwizycje podmiotów z branży,
  - dalsza automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia .

  W ramach Strategii rozwoju Grupy Zarząd określił następujące główne kierunki i cele działań na lata 2020-2022 będące realizacją misji i wizji przedsiębiorstwa:

  CELE FINANSOWE
  - wzrost przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku,
  - roczna dynamika wzrostu w kolejnych latach: 1%, 8%, 10%,
  - wzrost EBITDA do około 32 mln zł w 2022 roku,
  - wzrost wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

  CELE RYNKOWE I ROZWOJOWE
  - wzrost skali prowadzonej działalności poprzez umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów WNP, krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia oraz zaistnienie na rynkach USA i Chin, w szczególności poprzez:
  a_ umocnienie pozycji lidera i utrzymanie marży ze sprzedaży na rynku krajowym,
  b_ utworzenie nowych spółek zależnych na terenie Azerbejdżanu i Uzbekistanu,
  c_ rozszerzenie kompetencji istniejących spółek zależnych,
  d_ uzyskanie certyfikatów na rynkach Korei Południowej oraz Chin na niektóre grupy produktów,
  e_ pozytywne zakończenie procesu certyfikacji na rynki USA i Kanady oraz rozpoczęcie procesu tworzenia sieci sprzedaży w USA;

  - modernizacja najważniejszych produktów w celu rozszerzenia ich oferty oraz spełnienia wymogów nowych i zmieniających się norm oraz wymagań rynkowych, m.in.:
  a_ nowa ekonomiczna wersja przepływomierza,
  b_ kompaktowa wersja przepływomierza do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
  c_ opracowanie przetwornika wieloczujnikowego,
  d_ opracowanie obiektowego przetwornika temperatury zgodnego z wymogami dyrektywy SIL;

  - uruchomienie produkcji seryjnej przepływomierzy oraz rozwój świadczenia usług kalibracji i wzorcowania przepływomierzy i wodomierzy innych producentów w laboratorium w Radomiu,

  - ewentualne akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy APLISENS.

  PROCESY WEWNĘTRZNE
  - unowocześnienie technologii oraz automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych prowadząca do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów wytwarzania produkowanych wyrobów.

  W przyjętej Strategii na lata 2020-2022 Zarząd zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto APLISENS S.A. oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych.
  W ramach przyjętej polityki inwestycyjnej Zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 24 mln zł, co w porównaniu do 38 mln zł zrealizowanych inwestycji w ramach poprzedniej strategii oznacza istotny spadek, który wynika z zaspokojenia potencjału produkcyjnego na najbliższe lata.

  Szerszy opis Strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2020-2022, w tym szanse i zagrożenia dla rozwoju na poszczególnych rynkach, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Strategia_Grupy_APLISENS_na_lata_2020-2022.pdf Strategia Grupy APLISENS na lata 2020-2022

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-03-19 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2020-2022
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2020-03-19
  Rok biezacy 2020
  Numer 7
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.