oRS:

PAP
Data: 2019-03-21

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • SF_konso_APLISENS_31_12_2018_ESPI.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2018_ESPI.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2018_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2018
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-03-21
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży 105 713 99 845 24 775 23 522
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 17 411 17 085 4 080 4 025
  III. Zysk _strata_ brutto 17 592 16 776 4 123 3 952
  IV. Zysk _strata_ netto 14 683 20 012 3 441 4 715
  V. Suma dochodów całkowitych 13 997 18 806 3 280 4 430
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 170 16 177 5 430 3 811
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 899 -12 464 -2 789 -2 936
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 628 -14 952 -1 553 -3 522
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 643 -11 239 1 088 -2 648
  X. Aktywa razem 174 457 160 711 40 571 38 531
  XI. Zobowiązania długoterminowe 1 489 659 346 158
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 367 9 388 2 876 2 251
  XIII. Kapitał własny 160 601 150 664 37 349 36 123
  XIV. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 586 630
  XV. Liczba akcji średnioważona_w szt._ 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
  XVI. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
  XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,18 1,56 0,28 0,37
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,18 1,56 0,28 0,37
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,87 11,75 2,99 2,82
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,87 11,75 2,99 2,82


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64
  ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku. Pozycje
  sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
  kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy 31.12.2018
  1EUR-4,3000 PLN oraz 31.12.2017 1EUR-4,1709 PLN. Pozycje rachunku zysków
  i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnychnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień; każdego miesiąca w danym roku 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN
  oraz 31.12.2017 1EUR-4,2447 PLN.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  SF_konso_APLISENS_31_12_2018_ESPI.pdf GK APLISENS sprawozdanie finasowe za rok 2018
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2018_ESPI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2018
  List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
  SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS_GK.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania GK APLISENS za rok 2018
  Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2018.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych
  Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
  Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
  Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2018_r..pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2018 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-03-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-03-21 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2019-03-21
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.