oRB-W: Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz informacja Zarządu zgodna z art.363 par.1 KSH

PAP
Data: 2018-05-28

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_RN_z_oceny_sytuacji_APLISENS_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_5_06_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-05-28
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz informacja Zarządu zgodna z art.363 par.1 KSH
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. w załączeniu przekazuje przyjęte w dniu 27 maja 2018 r. sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 5 czerwca 2018 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki _raport bieżący nr 15/2018_:

  - "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2017 roku obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu",
  - "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej".

  Ponadto, Zarząd przekazuje "Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje", która zostanie przedstawiona w ramach realizacji pkt.14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Załączniki
  Plik Opis
  Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_2017.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2017 roku obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu
  Sprawozdanie_RN_z_oceny_sytuacji_APLISENS_2017.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2017
  Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_5_06_2018.pdf Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-05-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz informacja Zarządu zgodna z art.363 par.1 KSH
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-05-28
  Rok biezacy 2018
  Numer 16
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.