oPSr:

PAP
Data: 2018-09-10

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_1H2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skrocone_konso_SF_MSSF_30_06_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Aplisens_raport_30.06.2018_JSF.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Aplisens_raport_30.06.2018_SSF.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-09-10
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 48 753 46 235 11 500 10 885
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 797 7 805 2 075 1 838
  III. Zysk _strata_ brutto 9 102 7 583 2 147 1 785
  IV. Zysk _strata_ netto 7 494 6 506 1 768 1 532
  V. Suma dochodów całkowitych 7 360 5 711 1 736 1 345
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 158 6 598 2 868 1 553
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 587 -8 319 -1 554 -1 959
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 078 282 -725
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 6 768 -4 799 1 596 -1 130
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,60 0,50 0,14 0,12
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,60 0,50 0,14 0,12
  XII. Liczba akcji _w szt._ 12 557 765 12 934 286 12 557 765 12 934 286
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2018 oraz 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  XIII. Aktywa razem 173 299 160 711 39 733 38 531
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 665 659 152 158
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 16 846 9 388 3 862 2 251
  XVI. 155 788 150 664 35 718 36 123
  XVII. Kapitał zakładowy 2 626 2 626 602 630
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,41 11,75 2,84 2,82
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,41 11,75 2,84 2,82
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO półrocze 2018 półrocze 2017 półrocze 2018 półrocze 2017
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 35 085 34 557 8 276 8 136
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 367 7 501 1 974 1 766
  XXII. Zysk _strata_ brutto 8 688 7 456 2 049 1 755
  XXIII. Zysk _strata_ netto 7 163 6 460 1 690 1 521
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 7 163 6 460 1 690 1 521
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 643 6 296 2 746 1 482
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 466 -8 048 -1 525 -1 895
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 078 282 -725
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 374 -4 830 1 503 -1 137
  XXIX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,57 0,50 0,13 0,12
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,57 0,50 0,13 0,12
  XXXI. Liczba akcji _w szt._ 12 557 765 12 934 286 12 557 765 12 934 286
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2018 oraz 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  XXXII. Aktywa razem 163 538 152 966 37 495 36 675
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 621 606 142 145
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 855 4 036 2 259 968
  XXXV. Kapitał własny 153 062 148 324 35 093 35 562
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 626 2 626 602 630
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,19 11,56 2,79 2,77
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,19 11,56 2,79 2,77


  Wybrane dane finansowe zostały
  przedstawione zgodnie z par.64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  dnia 29 marca 2018 roku. Pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP
  obowiązującego na dzień bilansowy 30.06.2018 1 EUR=4,3616 zł oraz
  31.12.2017 1EUR=4,1709 zł. Pozycje skróconego rachunku zysków i strat,
  skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za półrocze danego roku
  za okres 01.01.-30.06.2018 1 EUR-4,2375 zł oraz za okres
  01.01.-30.06.2017 1 EUR-4,2474 zł.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_1H2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za IH2018
  Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2018.pdf APLISENS S.A. skrócone jed. sprawozdanie finansowe 30.06.2018
  Skrocone_konso_SF_MSSF_30_06_2018.pdf GK APLISENS skrócone skon. sprawozdanie finansowe 30.06.2018
  Aplisens_raport_30.06.2018_JSF.PDF Raport biegłego rewidenta spr. jednostkowe
  Aplisens_raport_30.06.2018_SSF.PDF Raport biegłego rewidenta spr. skonsolidowane

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-09-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-09-10
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.