oR:

PAP
Data: 2016-03-09

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_APLISENS_S_A_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_SF_MSSF_za_2015r_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_S.A._Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_za_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_za_2015_r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2015
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-03-09
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
  I. Przychody netto ze sprzedaży 70 127 66 273 16 758 15 820
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 16 294 15 880 3 894 3 791
  III. Zysk _strata_ brutto 16 396 16 552 3 918 3 951
  IV. Zysk _strata_ netto 13 749 13 721 3 285 3 275
  V. Suma dochodów calkowitych 13 749 13 721 3 285 3 275
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 447 11 957 4 169 2 854
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 254 -8 812 -1 972 -2 103
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 222 -13 229 -770 -3 158
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 5 971 -10 084 1 427 -2 407
  X. Aktywa razem 136 043 124 924 31 924 29 309
  XI. Zobowiązania długoterminowe 661 687 155 161
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 637 4 897 853 1 149
  XIII. Kapitał własny 131 745 119 340 30 915 27 999
  XIV. Kapitał zakładowy 2 641 2 694 620 632
  XV. Liczba akcji średnioważona _w szt._ 12 941 430 13 331 669 12 941 430 13 331 669
  XVI. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 941 430 13 448 820 12 941 430 13 448 820
  XVII. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,06 1,03 0,25 0,25
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,06 1,02 0,25 0,25
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,18 8,95 2,39 2,10
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,18 8,87 2,39 2,08


  Wybrane
  dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 91 ust.2
  Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku. Pozycje
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone
  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
  bilansowy _31.12.2015 1EUR-4,2615 PLN; 31.12.2014 1EUR-4,2623 PLN_.
  Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku _31.12.2015 1EUR-4,1848 PLN
  ; 31.12.2014 1EUR-4,1893 PLN_.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_APLISENS_S_A_2015.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. za rok 2015
  APLISENS_SF_MSSF_za_2015r_.pdf Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za rok 2015
  APLISENS_S.A._Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta 2015 r.
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_za_2015r.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporzadzenia sprawozdań 2015 r.
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_za_2015_r.pdf Oswiadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta 2015 r.
  List_Prezesa_Zarzadu.pdf List Prezesa Zarządu 2015 r.

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-09 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-09 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2016-03-09
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.