oPSr:

PAP
Data: 2015-08-13

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_30_06_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_S.A_skrocone_srodrocze_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_30.06.2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_APLISENS_skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_30.06.2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_raport_z_przegladu_jednostkowy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_APLISENS_raport_z_przegladu_skonsolidowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_APLISENS_S.A.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_APLISENS_S.A.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_30_06_2015_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2015-08-13
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 42 918 41 150 10 381 9 848
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 609 8 599 2 082 2 058
  III. Zysk (strata) brutto 8 922 8 735 2 158 2 091
  IV. Zysk (strata) netto 7 285 6 912 1 762 1 654
  V. Suma dochodów całkowitych 7 327 6 657 1 772 1 593
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 882 3 834 939 918
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 603 -7 936 -872 -1 899
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 672 698 163 167
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 951 -3 404 230 -815
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 0,51 0,14 0,12
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 0,51 0,14 0,12
  XII. Liczba akcji średnioważona (w szt.) na dzień 30.06.2015 12 902 772 13 469 524 12 902 772 13 469 524
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2015 oraz 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
  XIII. Aktywa razem 138 413 130 925 32 999 30 717
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 686 687 164 161
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 365 10 513 3 186 2 466
  XVI. 124 362 119 725 29 650 28 089
  XVII. Kapitał zakładowy 2 641 2 694 630 632
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,64 8,98 2,30 2,11
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,64 8,90 1,19 2,09
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 33 503 30 672 8 104 7 341
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 253 7 551 1 996 1 807
  XXII. Zysk (strata) brutto 8 172 7 969 1 977 1 907
  XXIII. Zysk (strata) netto 6 652 6 331 1 609 1 515
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 6 652 6 331 1 609 1 515
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 578 1 118 865 268
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 256 -5 628 -788 -1 347
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 672 698 163 167
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 994 -3 812 240 -912
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,47 0,12 0,11
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,47 0,12 0,11
  XXXI. Liczba akcji średnioważona (w szt.) na dzień 30.06.2015 12 902 772 13 469 524 12 902 772 13 469 524
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2015 oraz 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
  XXXII. Aktywa razem 132 466 124 924 31 582 29 309
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 686 687 164 161
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 614 4 897 2 054 1 149
  XXXV. Kapitał własny 123 166 119 340 29 364 27 999
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 641 2 694 630 632
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,55 8,95 2,28 2,10
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,55 8,87 2,28 2,08


  Wybrane dane
  finansowe zostały przedstawione zgodnie z par.90 ust.1 Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. Pozycje skróconego
  sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg średniego
  kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  (30.06.2015 1 EUR=4,1944 zł oraz 31.12.2014 1
  EUR=4,2623 zł). Pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca za półrocze danego roku (za okres 01.01.-30.06.2015 1
  EUR-4,1341 zł oraz za okres 01.01.-30.06.2014 1 EUR-4,1784 zł).  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_30_06_2015.pdf GK APLISENS Sprawozadanie Zarządu z działalności za okres 01.01.-30.06.2015
  APLISENS_S.A_skrocone_srodrocze_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_30.06.2015.pdf APLISENS S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 30.06.2015
  GK_APLISENS_skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_30.06.2015.pdf GK APLISENS skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 30.06.2015
  APLISENS_raport_z_przegladu_jednostkowy.pdf Raport audytora z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. 30.06.2015
  GK_APLISENS_raport_z_przegladu_skonsolidowany.pdf Raport audytora z przeglądu skonsolidowane sprawozdania finansowego GK APLISENS 30.06.2015
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_APLISENS_S.A.pdf Oświaczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_APLISENS_S.A.pdf Oswiadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie wyboru audytora
  List_Prezesa_Zarzadu_30_06_2015_APLISENS_S.A..pdf List Prezesa Zarządu 30.06.2015

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-08-13 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-08-13
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.