o RS:
 • Data: 2014-03-05

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 6 zalaczniki
 • Skonsolidowane_SF_GK_APLISENS_31_12_2013.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_Aplisens_-_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2013r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2013_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_wyborze_audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2013
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2014-03-05
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2013 2012 2013 2012
  I. Przychody netto ze sprzedaży 80 103 82 049 19 022 19 659
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 242 18 063 4 332 4 328
  III. Zysk (strata) brutto 18 578 18 827 4 412 4 511
  IV. Zysk (strata) netto 14 597 14 976 3 466 3 588
  V. Suma dochodów całkowitych 13 862 14 716 3 292 3 526
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 113 16 371 3 589 3 923
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 284 -2 845 -6 242 -682
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 780 -3 098 -660 -742
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -13 951 10 428 -3 313 2 499
  X. Aktywa razem 135 754 121 725 32 734 29 775
  XI. Zobowiązania długoterminowe 673 738 162 181
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 845 13 688 3 580 3 348
  XIII. Kapitał własny 120 236 107 299 28 992 26 246
  XIV. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 638 637
  XV. Liczba akcji średnioważona(w szt.) 13 193 310 12 894 431 13 193 310 12 894 431
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 370 028 12 964 578 13 370 028 12 964 578
  XVII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,11 1,16 0,26 0,28
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,09 1,16 0,26 0,28
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,11 8,32 2,20 2,04
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,99 8,28 2,17 2,02


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par.91
  ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku. Pozycje
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone
  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
  bilansowy (31.12.2013 1EUR-4,1472 PLN; 31.12.2012 1EUR-4,0882
  PLN).Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiazujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku (31.12.2013 1EUR -4,2110
  PLN; 31.12.2012 1EUR-4,1736 PLN).  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis

  Skonsolidowane SF GK APLISENS 31 12 2013.pdf
  Skonsolidowane_SF_GK_APLISENS_31_12_2013.pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za 2013 rok

  GK Aplisens - opinia i raport biegłego rewidenta 2013r..pdf
  GK_Aplisens_-_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2013r..pdf
  Opinia i raport biegłoego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2013

  APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2013_roku.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2013

  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
  Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdań
  Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_wyborze_audytora.pdf
  Oświadczenie o wyborze audytora
  List Prezesa Zarządu APLISENS S.A.pdf
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A.pdf
  List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-03-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2014-03-05 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-03-05 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek

  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2014-03-05
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.