o R:
 • Data: 2014-03-05

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 6 zalaczniki
 • APLISENS_SF_MSSF_31_12_2013.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Aplisens_S.A.opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2013r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_APLISENS_S.A._w_2013_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_wyborze_audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2013
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2014-03-05
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2013 2012 2013 2012
  I. Przychody netto ze sprzedaży 63 685 59 542 15 123 14 266
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 238 16 160 4 094 3 872
  III. Zysk (strata) brutto 18 029 16 935 4 281 4 058
  IV. Zysk (strata) netto 14 184 13 545 3 368 3 245
  V. Suma dochodów całkowitych 14 184 13 545 3 368 3 245
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 466 14 121 4 148 3 383
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 815 -2 902 -6 130 -695
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 780 -3 098 -660 -742
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -11 129 8 121 -2 643 1 946
  X. Aktywa razem 128 277 112 048 30 931 27 408
  XI. Zobowiązania długoterminowe 673 738 162 181
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 491 7 457 2 530 1 824
  XIII. Kapitał własny 117 113 103 853 28 239 25 403
  XIV. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 638 637
  XV. Liczba akcji średnioważona (w szt.) 13 193 310 12 894 431 13 193 310 12 894 431
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 370 028 12 964 578 13 370 028 12 964 578
  XVII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,08 1,05 0,26 0,26
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,06 1,04 0,26 0,26
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,88 8,05 2,14 1,97
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,76 8,01 2,11 1,96


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par.91
  ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku. Pozycje
  sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
  kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  (31.12.2013 1EUR-4,1472 PLN; 31.12.2012 1EUR-4,0882 PLN).Pozycje
  rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP
  obowiazujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku
  (31.12.2013 1EUR -4,2110 PLN; 31.12.2012 1EUR-4,1736 PLN).  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS SF MSSF 31 12 2013.pdf
  APLISENS_SF_MSSF_31_12_2013.pdf
  Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za rok 2013

  Aplisens S.A.opinia i raport biegłego rewidenta 2013r..pdf
  Aplisens_S.A.opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2013r..pdf
  Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2013

  APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Spółki APLISENS S.A. w 2013 roku.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_APLISENS_S.A._w_2013_roku.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. za rok 2013
  Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_wyborze_audytora.pdf
  Oświadczenie o wyborze audytora

  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
  Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdań
  List Prezesa Zarządu APLISENS S.A.pdf
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A.pdf
  List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-03-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2014-03-05 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-03-05 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek

  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2014-03-05
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.