o R:
 • Data: 2013-03-12

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 6 zalaczniki
 • APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_Spolki_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Aplisens_SA_RAPORT_I_OPINIA_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_w_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_wybor_audytora_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_rzetelnosci_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A._2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2012
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-03-12
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2012 2011 2012 2011
  I. Przychody netto ze sprzedaży 59 542 54 270 14 266 13 108
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 160 14 681 3 872 3 546
  III. Zysk (strata) brutto 16 935 15 697 4 058 3 791
  IV. Zysk (strata) netto 13 545 12 467 3 245 3 011
  V. Suma dochodów calkowitych 13 545 12 467 3 245 3 011
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 121 12 417 3 383 2 999
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 902 -12 803 -695 -3 092
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 098 63 -742 15
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 8 121 -323 1 946 -78
  X. Aktywa razem 112 048 98 734 27 408 22 354
  XI. Zobowiązania długoterminowe 738 703 181 159
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 457 5 338 1 824 1 208
  XIII. Kapitał własny 103 853 92 693 25 403 20 986
  XIV. Kapitał zakładowy 2 603 2 570 637 582
  XV. Liczba akcji (w szt.) 12 894 431 12 751 498 12 894 431 12 751 498
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 964 578 12 838 505 12 964 578 12 838 505
  XVII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,05 0,98 0,25 0,22
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,04 0,97 0,25 0,22
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,05 7,26 1,97 1,64
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,01 7,21 1,96 1,63


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały
  przedstawione zgodnie z par.91 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  19 lutego 2009 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
  przeliczone według śerdniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego
  na dzień bilansowy (31.12.2012 1EUR-4,0882 PLN, 31.12.2011 1EUR-4,4168
  PLN). Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych
  dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
  według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną kursów ustalonych przez
  NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku
  (31.12.2012-4,1736 PLN, 31.12.2011 1EUR-4,1401PLN)  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis

  APLISENS Sprawozdanie finansowe Spółki 2012.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_Spolki_2012.pdf
  Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za rok 2012
  Aplisens SA RAPORT I OPINIA 2012.pdf
  Aplisens_SA_RAPORT_I_OPINIA_2012.pdf
  Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2012

  APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Spółki w 2012.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_w_2012.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. za rok 2012
  Oświadczenie wybór audytora 2012.pdf
  Oswiadczenie_wybor_audytora_2012.pdf
  Oświadczenie o wyborze audytora
  Oświadczenie o rzetelności 2012.pdf
  Oswiadczenie_o_rzetelnosci_2012.pdf
  Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdań
  List Prezesa Zarządu APLISENS S.A. 2012.pdf
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A._2012.pdf
  List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2013-03-12 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-12 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek

  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2013-03-12
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.
  "/>