o RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 30 maja 2012 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
 • Data: 2012-04-27

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 5 załączniki
 • Projekt_uchwal_ZWZ__30.05.2012r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_RN_APLISENS_S.A._z_wynikow_oceny_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_i_sprawozdania_finansowego_za_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S.A._w_roku_2011_wraz_z_ocena_pracy_RN_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_RN_APLISENS_S.A._z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_S.A._2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_Nr_39_II-18_2012_Rady_Nadzorczej_APLISENS_S.A._z_dnia_25_kwietnia_2012_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-27
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 30 maja 2012 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 maja 2012 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2011 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2011 rok.
  9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. w zakresie obowiązków Rady Nadzorczej;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2011;
  15. Zamknięcie obrad.
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 14 maja 2012 r.
  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli 15 maja 2012 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 9 maja 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Zgromadzenia.
  8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
  b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
  c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
  d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
  9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  12. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
  13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
  W załączeniu Emitent przedstawia:
  - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2012 r.
  -Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011.
  - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  - Uchwała Nr 39/II-18/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.


  Załączniki
  Plik Opis
  Projekt uchwał ZWZ 30.05.2012r..pdf Projekt uchwał ZWZ 30.05.2012r..pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2012 r.

  Sprawozdanie RN APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za 2011.pdf Sprawozdanie RN APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za 2011.pdf
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011.

  Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy RN APLISENS S.A..pdf Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy RN APLISENS S.A..pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

  Sprawozdanie RN APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. 2011.pdf Sprawozdanie RN APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. 2011.pdf
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

  Uchwała Nr 39 II-18 2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r..pdf Uchwała Nr 39 II-18 2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r..pdf
  Uchwała Nr 39/II-18/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 30 maja 2012 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-04-27
  Rok bieżący 2012
  Numer 10
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.