oPSr:

PAP
Data: 2012-08-21

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • APLISENS_S.A._skrocone_srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Grupa_Kapitalowa_APLISENS_srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30.06.2012r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_Aplisens.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_GK_Aplisens.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_rzetelnosci_30.06.2012r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_wyborze_audytora_30.06.2012r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_30.06.2012r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
  w walucie
  data przekazania: 2012-08-21
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 35 950,00 29 257,00 8 499,00 7 375,00
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 855,00 6 494,00 1 857,00 1 637,00
  III. Zysk (strata) brutto 8 187,00 6 752,00 1 936,00 1 702,00
  IV. Zysk (strata) netto 6 369,00 5 359,00 1 506,00 1 351,00
  V. Suma dochodów całkowitych 6 195,00 5 204,00 1 465,00 1 312,00
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 888,00 4 074,00 683,00 1 027,00
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 985,00 -3 456,00 706,00 -871,00
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19,00 -39,00 -4,00 -10,00
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 5 854,00 579,00 1 384,00 146,00
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,42 0,12 0,11
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,42 0,12 0,11
  XII. Liczba akcji (w szt.) 12 849 349,00 12 739 116,00 12 849 349,00 12 739 116,00
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2012 oraz 31.12.2011
  XIII. Aktywa razem 112 635,00 106 532,00 26 432,00 24 120,00
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 781,00 817,00 183,00 185,00
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 719,00 11 266,00 3 219,00 2 551,00
  XVI. 98 135,00 94 448,00 23 029,00 21 384,00
  XVII. Kapitał zakładowy 2 570,00 2 570,00 603,00 582,00
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,64 7,41 1,79 1,68
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,63 7,36 1,79 1,67
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 27 527,00 24 117,00 6 508,00 6 079,00
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 704,00 6 395,00 1 585,00 1 612,00
  XXII. Zysk (strata) brutto 7 028,00 6 884,00 1 662,00 1 735,00
  XXIII. Zysk (strata) netto 5 544,00 5 496,00 1 311,00 1 385,00
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 5 544,00 5 496,00 1 311,00 1 385,00
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 414,00 3 270,00 334,00 824,00
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 660,00 -3 420,00 1 102,00 -862,00
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 -10,00 0,00 -3,00
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 074,00 -160,00 1 436,00 -40,00
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,43 0,10 0,11
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,43 0,10 0,11
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 12 849 349,00 12 739 116,00 12 849 349,00 12 739 116,00
  Poniższe dane bilansowe prezentowane sa na dzień 30.06.2012 oraz 31.12.2011
  XXXII. Aktywa razem 104 049,00 98 734,00 24 417,00 22 354,00
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 668,00 703,00 157,00 159,00
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 782,00 5 338,00 1 826,00 1 209,00
  XXXV. Kapitał własny 95 599,00 92 693,00 22 434,00 20 986,00
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 570,00 2 570,00 603,00 582,00
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,44 7,28 1,75 1,65
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,43 7,22 1,74 1,63


  Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par. 90 ust. 1
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. Pozycje
  skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiazującego na dzień bilansowy
  (30.06.2012 1EUR=4,2613zł oraz 31.12.2011 1EUR=4,4168zł). Pozycje
  skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiacego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca za półrocze danego roku (za okres 01.01.-30.06.2012
  1EUR=4,2299zł oraz za okres 01.01.-30.06.2011 1EUR=3,9673zł).  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_S.A._skrocone_srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2012.pdf Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za okres 01.01.-30.06.2012 roku
  Grupa_Kapitalowa_APLISENS_srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2012.pdf Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 01.01.-30-06.2012 roku
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30.06.2012r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej APLISENS za I półrocze 2012 roku
  Raport_Aplisens.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za I półrocze 2012 roku
  Raport_GK_Aplisens.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2012 roku
  Oswiadczenie_o_rzetelnosci_30.06.2012r..pdf Oświadczenie o rzetelności
  Oswiadczenie_o_wyborze_audytora_30.06.2012r..pdf Oświadczwenie o wyborze biegłego rewidenta
  List_Prezesa_30.06.2012r..pdf List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-08-21
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.