oRS:

PAP
Data: 2011-03-14

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_za_2010_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_2010_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_rewidenta_do_sprawozdania_skonsolidowanego_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_rewidenta_do_sprawozdania_skonsolidowanego_APLISENS_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2010
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-03-14
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2010 2009 2010 2009
  I. Przychody netto ze sprzedaży 59780 45158 14929 10404
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12035 8852 3006 2039
  III. Zysk (strata) brutto 12437 9066 3106 2089
  IV. Zysk (strata) netto 9682 7005 2418 1614
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10305 5469 2573 1260
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11633 -2616 -2905 -603
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 314 13935 78 3210
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1014 16788 -253 3868
  IX. Aktywa razem 87853 74764 22183 18199
  X. Zobowiązania długoterminowe 1038 1089 262 265
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5461 4068 1379 990
  XII. Kapitał własny 80418 69283 20306 16865
  XIII. Kapitał zakładowy 2548 2500 643 609
  XIV. Liczba akcji (w szt.) 12583329 11643836 12583329 11643836
  XV. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12622996 11767923 12622996 11767923
  XVI. Zysk (strata)na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,77 0,60 0,19 0,15
  XVII. Rozwodniony zysk (strata)na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,77 0,60 0,19 0,15
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,47 5,98 1,63 1,46
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,44 5,92 1,63 1,44
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2010.pdf List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy
  APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_za_2010_rok.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej APLISENS za 2010 rok
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_2010_rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APISENS za 2010 rok
  APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2010.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdań za 2010 rok
  APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2010.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora za 2010 rok
  Opinia_rewidenta_do_sprawozdania_skonsolidowanego_2010.pdf Opinia rewidenta o sprawozdaniu skonsolidowanym za 2010 rok
  Raport_rewidenta_do_sprawozdania_skonsolidowanego_APLISENS_2010.pdf Raport rewidenta nt sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2010 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2011-03-14 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-14 Agnieszka Machnikowska-Żołtek Główna Księgowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2011-03-14
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.