oPSr:

PAP
Data: 2011-08-23

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • Jednostkowe_srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_MSSF_30.06.2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._MSSF_30_06_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport-przeglad_APLISENS_S.A._-_30.06.2011_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport-przeglad_GK_APLISENS_-_30.06.2011_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_I_pol_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Llist_do_akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_wyborze_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-08-23
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 29 257,00 25 893,00 7 375,00 6 466,00
  II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 6 494,00 4 173,00 1 637,00 1 042,00
  III. Zysk (strata) brutto 6 752,00 4 560,00 1 702,00 1 139,00
  IV. Zysk (strata) netto 5 359,00 3 510,00 1 351,00 877,00
  V. Suma dochodów całkowitych 5 204,00 3 763,00 1 312,00 940,00
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 074,00 4 773,00 1 027,00 1 192,00
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 456,00 -2 631,00 -871,00 -657,00
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39,00 -54,00 -10,00 -13,00
  IX. Przepływy pieniężne netto razem 579,00 2 088,00 146,00 521,00
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,28 0,11 0,07
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,28 0,11 0,07
  XII. Liczba akcji (w szt. średnio w okresie) 12 739 116,00 12 500 000,00 12 739 116,00 12 500 000,00
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2011 oraz 31.12.2010
  XIII. Aktywa razem 96 770,00 87 853,00 24 274,00 22 183,00
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 759,00 1 038,00 190,00 262,00
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 328,00 5 461,00 2 340,00 1 379,00
  XVI. 85 921,00 80 418,00 21 552,00 20 306,00
  XVII. Kapitał zakładowy 2 548,00 2 548,00 639,00 643,00
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,74 6,47 1,69 1,63
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,74 6,44 1,69 1,63
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 24 117,00 19 993,00 6 078,95 4 993,00
  XXI. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 6 395,00 3 991,00 1 611,93 997,00
  XXII. Zysk (strata) brutto 6 884,00 4 432,00 1 735,19 1 107,00
  XXIII. Zysk (strata) netto 5 496,00 3 423,00 1 385,33 855,00
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 5 496,00 3 423,00 1 385,33 855,00
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 270,00 3 689,00 824,24 921,00
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 420,00 -2 485,00 -862,05 -621,00
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10,00 -34,00 -2,52 -8,00
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -160,00 1 170,00 -40,33 292,00
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,28 0,11 0,07
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,28 0,11 0,07
  XXXI. Liczba akcji (w szt. średnio w okresie) 12 739 116,00 12 500 000,00 12 739 116,00 12 500 000,00
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2011 oraz 31.12.2010
  XXXII. Aktywa razem 89 274,00 82 369,00 22 394,00 20 799,00
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 618,00 853,00 155,00 215,00
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 765,00 2 420,00 944,00 611,00
  XXXV. Kapitał własny 84 891,00 79 096,00 21 294,00 19 972,00
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 548,00 2 548,00 639,00 643,00
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,66 6,29 1,67 1,59
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,66 6,27 1,67 1,58


  Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par.90 ust.1
  Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.Pozycje
  skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiazującego na dzień bilansowy
  (30.06.2011: 1EUR=3,9866zł; na 31.12.2010: 1EUR=3,9603zł).Pozycje
  skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca za półrocze danego roku (za okres 01.01-30.06.2011
  1EUR=3,9673zł; za okres 01.01.-30.06.2010 1EUR=4,0042zł).  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Jednostkowe_srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_MSSF_30.06.2011.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za okres 01.01.2011-30.06.2011
  Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._MSSF_30_06_2011.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 01.01.2011-30.06.2011
  Raport-przeglad_APLISENS_S.A._-_30.06.2011_r..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego APLISENS S.A.
  Raport-przeglad_GK_APLISENS_-_30.06.2011_r..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_I_pol_2011.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej APLISENS za I półrocze 2011 roku
  Llist_do_akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
  Oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności
  Oswiadczenie_o_wyborze_bieglego_rewidenta.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-08-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2011-08-23
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.