oQSr:

PAP
Data: 2010-11-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_Raport_okresowy_za_III_kw_2010_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2010
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2010-11-08
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
  I. Przychody ze sprzedaży 44659 33394 11157 7591
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8555 6581 2137 1496
  III. Zysk (strata) brutto 8992 6541 2246 1487
  IV. Zysk (strata) netto 7020 5911 1754 1172
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5963 5911 1490 1344
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3362 -1379 -840 -313
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 10808 -8 2457
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2568 15340 642 3487
  IX. Aktywa razem 85613 73404 21473 17384
  X. Zobowiązania długoterminowe 1078 1209 270 286
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 6530 3690 1638 874
  XII. Kapitał własny 78005 68505 19565 16223
  XIII. Kapitał zakładowy * 2508 2500 629 592
  XIV. Liczba akcji (szt.) 12739116 12500000 12739116 12500000
  XV. Średnioważona liczba akcji (szt.) 12531400 11355311 12531400 11355311
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,75 0,45 0,14 0,10
  XVII. Zysk (strata) na jedną rozwodnioną akcję (w zł / EUR) 0,75 0,45 0,14 0,10
  XVIII. 6,22 6,03 1,56 1,43
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję rozwodnioną (w zł / EUR) 6,22 6,03 1,56 1,43
  WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
  XX. Przychody ze sprzedaży 34070 24162 8512 5492
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8086 6168 2020 1402
  XXII. Zysk (strata) brutto 8728 6402 2181 1455
  XXIII. Zysk (strata) netto 6832 5045 1707 1147
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5067 5480 1266 1246
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6538 -4338 -1633 -986
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 14065 -5 3197
  XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -1491 15207 -372 3457
  XXVIII. Aktywa razem 80176 70944 20109 16801
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe 916 891 230 211
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 3256 3624 817 858
  XXXI. Kapitał własny 76004 66429 19063 15732
  XXXII. Kapitał zakładowy * 2508 2500 629 592
  XXXIII. Liczba akcji (szt.) 12739116 12500000 12739116 12500000
  XXXIV. Średnioważona liczba akcji (szt.) 12531400 11355311 12531400 11355311
  XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,73 0,44 0,14 0,10
  XXXVI. Zysk (strata) na jedną rozwodnioną akcję (w zł / EUR) 0,73 0,44 0,14 0,10
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,07 5,85 1,52 1,39
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję rozwodnioną (w zł / EUR) 6,07 5,85 1,52 1,39






  * ze względu na fakt, że dokonane podwyższenie kapitału nie zostało
  jeszcze zarejestrowane przez sąd w KRS, Emitent wykazuje w bilansie
  wartość kapitału w wartości sprzed podwyższenia, chociaż akcje serii C i
  D są zarejestrowane w KDPW i znajdują się już w obrocie na GPW



  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_Raport_okresowy_za_III_kw_2010_roku.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-11-08 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki
  2010-11-08 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główna Księgowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2010-11-08
  Rok biezacy 2010
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.