oPSr:

PAP
Data: 2010-08-23

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • APLISENS_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za__I_pol_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Raport_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_pol._2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Raport_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_pol._2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_List_do_akcjonariuszy_I_pol_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Oswiadczenie_o_rzetelnosci_30_06_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Oswiadczenie_wybor_audytora_30_06_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2010-08-23
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2010 półrocze /2009 półrocze / 2010 półrocze /2009
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  I. Przychody netto ze sprzedaży 25 893,00 20 631,00 6 466,00 4 566,00
  II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 4 173,00 2 766,00 1 042,00 612,00
  III. Zysk (strata) brutto 4 560,00 2 688,00 1 139,00 595,00
  IV. Zysk (strata) netto 3 510,00 2 106,00 877,00 466,00
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 773,00 438,00 1 192,00 97,00
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 631,00 -928,00 -657,00 -205,00
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54,00 13 272,00 -13,00 2 937,00
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 088,00 12 782,00 521,00 2 829,00
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 0,39 0,28 0,17
  X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 0,39 0,28 0,17
  XI. Liczba akcji (w szt. średnio w okresie) 12 500 000,00 10 773 481,00 12 500 000,00 10 773 481,00
  wiersze XII - XVIII
  kolumna 1 - stan na 30-06-2010
  kolumna 2 - stan na 31-12-2009
  kolumna 3 - stan na 30-06-2010
  kolumna 4 - stan na 31-12-2009
  XII. 81 619,00 74 764,00 19 687,00 16 727,00
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 932,00 1 089,00 225,00 244,00
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 655,00 4 068,00 1 605,00 910,00
  XV. Kapitał własny 73 658,00 69 607,00 17 767,00 15 573,00
  XVI. Kapitał zakładowy 2 500,00 2 500,00 603,00 559,00
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,92 6,46 1,43 1,45
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,92 6,46 1,43 1,45
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży 19 993,00 14 618,00 4 993,00 3 235,00
  XX. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 3 991,00 2 596,00 997,00 575,00
  XXI. Zysk (strata) brutto 4 432,00 2 692,00 1 107,00 596,00
  XXII. Zysk (strata) netto 3 423,00 2 131,00 855,00 472,00
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 689,00 3 114,00 921,00 689,00
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 485,00 -4 054,00 -621,00 -897,00
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34,00 13 466,00 -8,00 2 980,00
  XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 1 170,00 12 526,00 292,00 2 772,00
  XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,40 0,27 0,18
  XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,40 0,27 0,18
  XXIX. Liczba akcji (w szt. średnio w okresie) 12 500 000,00 10 773 481,00 12 500 000,00 10 773 481,00
  wiersze XXX - XXXVIII
  kolumna 1 - stan na 30-06-2010
  kolumna 2 - stan na 31-12-2009
  kolumna 3 - stan na 30-06-2010
  kolumna 4 - stan na 31-12-2009
  XXX. Aktywa razem 75 805,00 71 738,00 18 285,00 16 050,00
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe 919,00 930,00 222,00 208,00
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 757,00 2 723,00 665,00 609,00
  XXXIII. Kapitał własny 72 129,00 68 085,00 17 398,00 15 233,00
  XXXIV. Kapitał zakładowy 2 500,00 2 500,00 603,00 559,00
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,77 6,32 1,39 1,41
  XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,77 6,32 1,39 1,41
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2010.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010
  APLISENS_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2010.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za__I_pol_2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w I półroczu 2010
  APLISENS_Raport_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_pol._2010.pdf Raport rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010
  APLISENS_Raport_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_pol._2010.pdf Raport rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010
  APLISENS_List_do_akcjonariuszy_I_pol_2010.pdf List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy po I półroczu 2010
  APLISENS_Oswiadczenie_o_rzetelnosci_30_06_2010.pdf Oświadczenie Zarzadu APLISENS S.A. o rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych za I półrocze 2010
  APLISENS_Oswiadczenie_wybor_audytora_30_06_2010.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. o wyborze audytora

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-08-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-08-23 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki
  2010-08-23 Bożena Hoja Główna Księgowa Bożena Hoja


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2010-08-23
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.