oRB-W: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki

PAP
Data: 2024-03-07

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Statut_APLISENS_SA_po_rejestracji_w_dn.7.03.2024.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2024
  Data sporządzenia: 2024-03-07
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. o kwotę 37 315,20 zł oraz zmiany Statutu Spółki.

  Podwyższenie zostało zrealizowane poprzez emisję 186 576 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 17 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 227 022,60 zł i dzieli się na 11 135 113 akcji, z których przysługuje prawo do 11 135 113 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  7 255 139 akcji zwykłych serii A,
  2 500 000 akcji zwykłych serii B,
  207 595 akcji zwykłych serii C,
  98 188 akcji zwykłych serii D,
  210 232 akcji zwykłych serii E,
  220 714 akcji zwykłych serii F,
  232 795 akcji zwykłych serii G,
  223 874 akcji zwykłych serii H,
  186 576 akcji zwykłych serii I.

  Zmiana Statutu Spółki, dokonana na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej APLISENS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu APLISENS S.A. polega na tym, że dotychczasowa treść § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.189.707,40 zł _dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych 40/100_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.948.537 _dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."

  została zastąpiona przez:

  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.227.022,60 zł _dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia dwa 60/100_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.135.113 _jedenaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto trzynaście_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
  Załączniki
  Plik Opis
  Statut_APLISENS_SA_po_rejestracji_w_dn.7.03.2024.pdf Statut APLISENS po rejestracji 7.03.2024

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2024-03-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2024-03-07
  Rok biezacy 2024
  Numer 9
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.