oRB: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I APLISENS S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok

PAP
Data: 2024-01-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-01-22
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I APLISENS S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Emisja tych akcji nastąpiła w wykonaniu Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 17 października 2023 r. stanowiącej o podwyższeniu kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej kierowanej wyłącznie do osób uprawnionych zgodnie z "Regulaminem Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.", w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2022.

1_ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez
Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 stycznia 2024 r. Zakończenie subskrypcji miało miejsce w dniu 12 stycznia 2024 r.

2_ Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w okresie wskazanym w pkt 1 powyżej.

3_ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5_ Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Osoby uprawnione zawarły umowy objęcia łącznie 186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6_ Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Nie dokonywano przydziału akcji. Osoby uprawnione zawarły umowy objęcia łącznie 186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

7_ Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje zwykłe na okaziciela serii I były obejmowane po cenie 8,97 zł za akcję.

8_ Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 32 osobami fizycznymi.

9_ Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 32 osobami fizycznymi.

10_ Nazwa _firma_ subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11_ Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
1 673 586,72 zł.

12_ Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 12 tys. zł. w tym:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12 tys. zł.
b_ wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
d_ promocji oferty: 0 zł
Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną
13_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,06 zł

14_ Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zostały wniesione w całości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-01-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I APLISENS S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2024-01-22
Rok biezacy 2024
Numer 6
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.