oRB: Informacja o objęciu wszystkich akcji nowej emisji oraz o sprzedaży akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok

PAP
Data: 2024-01-12

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2024
Data sporządzenia: 2024-01-12
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacja o objęciu wszystkich akcji nowej emisji oraz o sprzedaży akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 w sprawie treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 17 października 2023 r. _"NWZ" i "Spółka" odpowiednio_, a tym w szczególności w nawiązaniu do treści uchwały nr 5 NWZ dotyczącej sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok _"Program Motywacyjny"_, w której postanowiono o realizacji Programu Motywacyjnego poprzez wydanie osobom uprawnionym łącznie 291 984 akcji Spółki, w tym:
_i_ 105 408 akcji własnych Spółki, które zostały nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych oraz
_ii_ nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 186 576 akcji na okaziciela nowej emisji, wyemitowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego,
a także w nawiązaniu do treści uchwały nr 7 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 186 576 akcji zwykłych na okaziciela serii I _"Uchwała Emisyjna"_,
Zarząd Spółki informuje, iż na dzień 12 stycznia 2024 r. w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonanej zgodnie z Uchwałą Emisyjną w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. i_ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, która nie wymagała publikacji prospektu, ani memorandum informacyjnego, osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego objęły łącznie 186 576 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda, po cenie emisyjnej 8,97 zł, tj. po łącznej cenie emisyjnej 1 673 586,72 zł. Akcje Serii I zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady zostały wniesione w całości.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, iż na dzień 12 stycznia 2024 r. Spółka dokonała sprzedaży na rzecz osób uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego łącznie 105 408 akcji własnych, nabytych przez Spółkę
w dniu 28 lipca 2023 r. _raport bieżący nr 31/2023_ w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. ogłoszonego przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych tj. dokonała sprzedaży wszystkich posiadane przez Spółkę akcji własnych, po cenie sprzedaży równiej 8,97 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę równą 945 509,76 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-01-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Informacja o objęciu wszystkich akcji nowej emisji oraz o sprzedaży akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2024-01-12
Rok biezacy 2024
Numer 4
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.