oRB-W: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.

PAP
Data: 2024-07-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 20240708_ZAPROSZENIE_APLISENS_z_zalacznikami sign.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2024
  Data sporządzenia: 2024-07-08
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu w dniu 8 lipca 2024 r. uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
  Pełna treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. _"Zaproszenie"_ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Zaproszenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych Spółki _https://aplisens.pl/raporty-biezace.html ; https://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html _ oraz domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty _https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji_.

  1_ Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone kodem ISIN PLAPLS000016, w pełni pokryte i wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich _"Akcje"_.
  2_ Podmiotem zamierzającym nabywać Akcje na zasadach określonych w Zaproszeniu jest Spółka, która będzie działać w imieniu własnym i na swoją rzecz.
  3_ Akcje będą nabywane przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego _art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, "KSH"_ oraz zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu.
  4_ Zaproszenie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki _"Akcjonariusze"_ i dotyczy nabywania przez Spółkę Akcji w łącznej liczbie nie większej niż 352.252.
  5_ Akcje zostaną przeznaczone na realizację obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 _"Program Motywacyjny"_, zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023- 2025 za 2023 rok.
  6_ Cena zakupu Akcji przez Spółkę wynosi 22,50 zł za jedną Akcję.
  7_ Podmiotem pośredniczącym w realizacji Zaproszenia i zawarciu transakcji jest: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67.
  8_ Harmonogram skupu Akcji na podstawie Zaproszenia _"Harmonogram"_ przedstawia się następująco:
  Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 10.07.2024 r.
  Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 23.07.2024 r. godz. 16:00
  Przewidywany dzień zawarcia i rozrachunku transakcji 26.07.2024 r.
  9_ Akcjonariusze w odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać oferty sprzedaży Akcji zgodnie z formą i na zasadach przewidzianych w treści Zaproszenia, w tym m.in. w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A., drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną.
  10_ Oferty sprzedaży, które zostaną złożone niezgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu, w szczególności po upływie wskazanego w Harmonogramie terminu zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży, będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji Zaproszenia i nie będą podstawą do nabycia Akcji przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym złożeniem oferty sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający ofertę sprzedaży.
  11_ W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży przez Akcjonariuszy będzie większa niż maksymalna liczba Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia, oferty sprzedaży Akcji złożone przez Uprawnionych Akcjonariuszy _tj. osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, tj. będące na liście imiennej za rok 2023 _ust. 3 pkt 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku, zmienioną Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku_, zostaną zrealizowane jako pierwsze _tj. przed ofertami sprzedaży złożonymi przez pozostałych Akcjonariuszy_, z zastrzeżeniem ich proporcjonalnej redukcji w tej grupie do maksymalnej liczby Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z ofert sprzedaży złożonych przez Uprawnionych Akcjonariuszy podlegających proporcjonalnej redukcji będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od ofert sprzedaży Uprawnionych Akcjonariuszy opiewających na największą liczbę Akcji do ofert sprzedaży Uprawnionych Akcjonariuszy opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy będących Uprawnionymi Akcjonariuszami w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane. Jeżeli natomiast liczba Akcji nabywana od Akcjonariuszy będących Uprawnionymi Akcjonariuszami będzie niższa od maksymalnej liczby Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia, wówczas w zakresie takiej różnicy, w dalszej kolejności będą realizowane oferty sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami, z tym zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami zostaną w ramach tej grupy zredukowane proporcjonalnie, zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.
  12_ Kwotę przeznaczoną do wypłaty dla danego Akcjonariusza tytułem ceny za nabywane Akcje stanowi iloczyn liczby Akcji nabywanych przez Spółkę od tego Akcjonariusza _z uwzględnieniem ewentualnej redukcji ofert sprzedaży_ oraz ceny za jedną Akcję, w wysokości wskazanej w Zaproszeniu.
  13_ Łączna cena za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy 9.000.000 zł, tj. kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.
  14_ Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które Spółka będzie posiadać, a które nie zostaną przez Spółkę zbyte lub umorzone.
  15_ Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od nabywania Akcji w ramach Zaproszenia w każdej chwili, w całości lub co do części Akcji będących jego przedmiotem, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania ofert sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaproszenia. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od nabywania Akcji w ramach Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki _www.aplisens.pl_ i Noble Securities S.A. _www.noblesecurities.pl_.

  Zastrzeżenie prawne:

  Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, ani wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o ofercie. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Zaproszenia. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.
  Załączniki
  Plik Opis
  20240708_ZAPROSZENIE_APLISENS_z_zalacznikami sign.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS SA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2024-07-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2024-07-08
  Rok biezacy 2024
  Numer 25
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.