oRB: Ustalenie ceny nabycia akcji istniejących Spółki i ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I Spółki dla osób uprawnionych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

PAP
Data: 2024-01-03

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2024
Data sporządzenia: 2024-01-03
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Ustalenie ceny nabycia akcji istniejących Spółki i ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I Spółki dla osób uprawnionych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji istniejących i ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I Spółki dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.", którego regulamin został przyjęty Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 r. i obowiązuje ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 października 2023 r. _dalej odpowiednio "Program Motywacyjny", "Regulamin Programu Motywacyjnego"_, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2022.

Cena nabycia akcji istniejących Spółki i cena emisyjna akcji nowej emisji serii I Spółki zostały ustalone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, na poziomie 8,97 zł _osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy_ za jedną akcję, to jest - zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 lit. a-d Regulaminu Programu Motywacyjnego - na poziomie stanowiącym 40% średniej ceny rynkowej akcji APLISENS S.A. obliczonej jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu od 1 września do 31 grudnia 2023 roku i wynoszącej 22,43 zł.

Zarząd Spółki przypomina, że uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok, zmienioną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 17 października 2023 roku postanowiono, że Program Motywacyjny za rok 2022 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu łącznie 291.984 akcji Spółki, w tym:
_i_ 105.408 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 za 2022 rok w pierwotnym brzmieniu oraz
_ii_ nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 186 576 akcji na okaziciela nowej emisji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i_ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12_,
a następnie, w dniu 17 października 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, która zostanie skierowana wyłącznie do osób uprawnionych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, mających prawo do nabycia akcji Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego za rok 2022, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-01-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Ustalenie ceny nabycia akcji istniejących Spółki i ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I Spółki dla osób uprawnionych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2024-01-03
Rok biezacy 2024
Numer 1
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.