oRB: Stwierdzenie istnienia przesłanek utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji i podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

PAP
Data: 2023-02-27

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-27
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Stwierdzenie istnienia przesłanek utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji i podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_, informuje, że w ramach prac prowadzonych nad sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych za 2022 rok, w dniu 27 lutego 2023 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej w Rosji _OOO APLISENS Rosja_ w kwocie 6,6 mln zł. Możliwość dokonania tego odpisu była wskazywana przez Emitenta jako czynnik istotnego ryzyka w sprawozdaniach okresowych publikowanych w trakcie trwania 2022 roku. Skutkiem dokonania odpisu aktualizującego będzie obciążenie kosztów finansowych w sprawozdaniu jednostkowym APLISENS S.A., bez wpływu na poziom przepływów pieniężnych.

Ponadto, Zarząd Spółki dostrzega konieczność dokonania korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, wyrażających utratę wartości aktywów spółki zależnej w Rosji na koniec 2022 roku, w kwocie ok. 6 mln zł, co obciąży wynik operacyjny w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym APLISENS S.A. za 2022 rok. Wartość korekty może ulec zmianie w trakcie przygotowań i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a jej ostateczna wysokość zostanie zaprezentowana w tym sprawozdaniu finansowym.

Po przeprowadzeniu wieloaspektowej analizy Zarząd Emitenta uznał, że nastąpiło istotne ograniczenie w sprawowaniu władzy nad spółką zależną OOO APLISENS Rosja polegające na ograniczeniu możliwości wywierania wpływu na działalność i wyniki finansowe ww. spółki zależnej.
Stąd Zarząd Spółki ocenia, że na dzień przekazania niniejszego raportu występują główne przesłanki utraty kontroli określone w MSSF10, co będzie odzwierciedlane w najbliższych sprawozdaniach finansowych Spółki.

Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie APLISENS S.A. za III kwartał 2022 roku, w której wskazano na brak przesłanek do utworzenia na dzień 30 września 2022 r. odpisu na należności od podmiotu logistycznego M-System pośredniczącego w sprzedaży wyrobów Spółki na rynki wschodnie _zob. raport bieżący nr 6/2022 z dnia 3 marca 2022 r._ oraz na fakt, iż wszystkie należności w okresie sprawozdawczym były regulowane przez ten podmiot na bieżąco, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z uregulowaniem przez podmiot logistyczny wszystkich należności za rok 2022, na dzień 31 grudnia 2022 r. również nie występują przesłanki do utworzenia tego typu odpisu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Stwierdzenie istnienia przesłanek utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji i podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-02-27
Rok biezacy 2023
Numer 9
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.