oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2023-01-26

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. _"Spółka"_ informuje o otrzymaniu w dniu 26 stycznia 2023 r. od Pana Adama Żurawskiego - Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_ zawiadamiam o zmianie mojego stanu posiadania akcji Aplisens S.A. _"Spółka"_ o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynika z nabycia przeze mnie w dniu 26 stycznia 2023 r. 77.415 akcji Aplisens S.A. w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 r., w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2021.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio 2.547.627 akcji Spółki, które stanowiły 22,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 2.547.627 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,15% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu transakcji posiadam bezpośrednio 2.625.042 akcji Spółki reprezentujących 22,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.625.042 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,83% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma wynosi: 2.625.042 głosów stanowiących 22,83% ogólnej liczby głosów w Spółce."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-01-26
Rok biezacy 2023
Numer 5
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.