oRB: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 10 lipca 2023 r.

PAP
Data: 2023-07-28

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-28
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 10 lipca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. Spółka nabyła 105.408 akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 0,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 105.408 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce _"Nabyte Akcje", "Akcje"_.

Cena zakupu wynosiła 19,50 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 2.055.456,00 zł.

Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie lub zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za rok 2022.

Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A. w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. ogłoszonego przez Spółkę w dniu 10 lipca 2023 r. _"Zaproszenie"_. Treść Zaproszenia została opublikowana raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. oraz na stronach internetowych Spółki i domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty. Oferta przeprowadzona została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenia wyniosła 105.408 akcji. W związku z faktem, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży nie przekroczyła liczby 291.984 akcji, która ma zostać wydana osobom uprawnionym w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2022, Zarząd rozważa emisję akcji _podwyższenie kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego, po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie_ jako alternatywny sposób realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2022.

Przed nabyciem Akcji Spółka nie posiadała akcji własnych. Po rozliczeniu oferty w dniu 28 lipca 2023 r. Spółka posiada 105.408 akcji własnych, które stanowią 0,96 % kapitału zakładowego i odpowiadają 105.408 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 10 lipca 2023 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-07-28
Rok biezacy 2023
Numer 31
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.