oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2023-06-16

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-16
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2023 r. od Pani Doroty Zubkow zawiadomienia przekazywanego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_ zawiadamiam o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Aplisens S.A. _"Spółka"_ przez łączną liczbę głosów, którą posiadam w Spółce osobiście i liczbę głosów posiadaną przez osobę, z którą zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie łączy mnie domniemane porozumienie.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, która zgodnie z opublikowanym przez Spółkę w dniu 12 czerwca 2023 r. raportem bieżącym nr 20/2023, została dokonana postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 czerwca 2023 r. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 551 002 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, z których przysługiwało 551 002 głosów, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałam bezpośrednio 825 000 akcji Spółki, które stanowiły 7,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 825 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,17% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a wraz z osobą , z którą zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie łączy mnie domniemane porozumienie, posiadałyśmy łącznie 1 100 000 akcji Spółki, które stanowiły 9,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 1 100 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,57% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rejestracji umorzenia akcji, o którym mowa w punkcie 1, nadal posiadam bezpośrednio 825 000 akcji Spółki, które uprawniają do 825 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stanowią one obecnie 7,54% kapitału zakładowego Spółki i dają 7,54% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Wraz z osobą , z którą zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie łączy mnie domniemane porozumienie, nadal posiadamy łącznie 1 100 000 akcji Spółki, które uprawniają do 1 100 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stanowią one obecnie 10,05% kapitału zakładowego Spółki i dają 10,05% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma wynosi:
- 825 000 głosów posiadanych przeze mnie bezpośrednio - stanowią 7,54% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 1 100 000 głosów posiadanych łącznie z osobą, z którą zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie łączy mnie domniemane porozumienie - stanowią 10,05% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-16 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-06-16
Rok biezacy 2023
Numer 23
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.